AIK:s stadgar

Stadgar för Allmänna Idrottsklubben – nedan kallad AIK.

Idrott inom AIK skall bedrivas enligt Riksidrottsförbundets verksamhetsidé beslutad av RF-stämman:

“Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrott organiseras i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.

I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.”

Vi utformar vår idrott så att:
– den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
– alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
– den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
– de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
– den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

AIK har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, främja god kamrat- och idrottsanda samt ge god underhållning åt idrottspublik.

AIK får efter beslut på medlemsmöte bedriva elitverksamhet inom Idrotts AB eller upplåta rätt att bedriva idrottsverksamhet genom specialidrottsförening enligt nedan och de bestämmelser som beslutats av Riksidrottsförbundet (RF) och de specialidrottsförbund (SF) till vilka AIK är ansluten. AIK skall ha röstmajoritet på bolagsstämma i sådant Idrotts AB.

AIK har sin hemort i Solna.

MEDLEMSKAP

§ l – Medlem intages i AIK av huvudstyrelsen (HS) efter skriftlig ansökan. Vid inträdet skall erläggas av årsmötet fastställd årsavgift.

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta AIK:s intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av HS.

Såsom ungdomsmedlem räknas medlem i åldersspannet 13-24 år. Under detta åldersspann är medlem Gnagismedlem, över Seniormedlem.

Medlem kan av HS utses till ständig medlem eller ständig ledamot.

På enhälligt förslag av HS kan ordinarie årsmöte utse medlem till hedersmedlem eller hedersledamot. Ledamot i båda fallen blir den som aktivt verkat i AIK.

§ 2 – Medlem som önskar utträda ur AIK skall därom göra skriftlig anmälan till HS.

Medlem som resterar för en årsavgift anses ha uttryckt önskan om utträde ur AIK och avregistreras vid kalenderårets utgång.

§ 3 – Medlem som motarbetat AIK:s verksamhet eller uppenbarligen skadat AIK:s intressen kan uteslutas ur föreningen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen i stället tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom en månad skriftligen yttra sig i ärendet.

I beslut om varning eller uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen i fråga skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut enlig denna paragraf fattas av HS. Beslut om uteslutning får dock inte verkställas om det inte underställts ett medlemsmöte och därvid fastställts. I sistnämnda fall räknas dagen för medlemsmötet som beslutsdag.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 15 kap 1 § RF:s stadgar.

MEDLEM

§ 4 – Medlem har rätt att delta i AIK:s angelägenheter vid möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,

– har rätt till fortlöpande information om AIK:s angelägenheter,

– skall följa AIK:s stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom klubben,

– har inte rätt till del av AIK:s behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§ 5 – Medlem skall erlägga fastställd årsavgift, vilken skall vara inbetald före utgången av juli månad.

Medlem kan erlägga engångsavgift och är då ständig medlem. Engångsavgiften fastställs på ordinarie årsmöte.

Hedersledamot och hedersmedlem samt ständig ledamot och ständig medlem är befriade från årsavgift.

Medlemskap får inte utlånas eller överlåtas.

§ 6 – Medlem har rätt att delta i AIK:s idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av HS eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelse. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande specialförbund (SF) ge sitt samtycke.

Endast medlemmar, oavsett ålder, har rätt att representera klubben i tävlingar.

Endast klubbens medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag som styrelser och valberedningar.

HUVUDSTYRELSEN

§ 7 – AIK:s angelägenheter handhas av HS. Den skall — inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar — verka för AIK:s framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger HS särskilt att tillse att för AIK bindande regler iakttas,
– att verkställa av årsmötet fattade beslut,
– att planera, leda, fördela och stimulera arbetet inom AIK,
– att ansvara för och förvalta AIK:s medel,
– att verka för och bevaka att AIK:s klubbmärke, färger och andra immaterialrättsliga kännetecken inte missbrukas eller används på ett obehörigt sätt och att förbereda årsmötet.

§ 8 – HS skall bestå av ordförande och ett jämnt antal, lägst fyra och högst tolv, övriga ledamöter.

§ 9 – HS utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

HS äger rätt att vid behov till sig adjungera ledamöter.

Adjungerad ledamot har förslags- och yttranderätt i HS, men ej rösträtt.

§ 10 – HS beslutar varje år vem eller vilka som skall teckna AIK:s firma.

HS beslutar om och anställer erforderlig personal.

HS ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 11 – HS sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

HS är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

HS beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den åsikt som ordföranden biträder.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall på begäran antecknas i protokollet.

§ 12 – Ordföranden är AIK:s officiella representant, leder HS förhandlingar och arbete samt övervakar dessa stadgars efterlevnad.

I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland HS ledamöter som HS beslutar, varvid dock nedan angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren, kassören eller om HS så beslutar kanslichefen.

Sekreteraren, eller om HS så beslutar, kanslichefen:
– att förbereda och föra protokoll vid HS sammanträden, och tillse att protokoll förs,
– att tillse att fattade beslut verkställs,
– att ansvara för klubbens korrespondens och föra matrikel över klubbens medlemmar,
– att tillse att för AIK erforderliga försäkringar tecknas, samt att upprätta förslag till årsberättelse.

Kassören, eller om HS så beslutar, kanslichefen:
– att tillse att in- och utbetalningar verkställs och verifikat finns,
– att fortlöpande övervaka bokföringen,
– att övervaka upprättande och avgivande av deklaration, inkomstuppgifter och dylikt,
– att årligen upprätta balans- och resultaträkning, samt att månadsvis informera HS om klubbens ekonomiska ställning.

§ 13 – HS skall tillse att rapportering regelbundet erhålls om resultat, ekonomisk ställning och viktiga händelser inom specialidrottsföreningarna, Idrottsaktiebolagen och övriga dotterbolag.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR, M M

§ 14 – Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 maj t o m 30 april.

HS arbetsår är tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION

§ 15 – HS skall tillhandahålla revisorerna AIK:s årsredovisning samt i förekommande fall koncernredovisning senast den 1 augusti närmast efter räkenskapsårets utgång, samt protokoll och övriga handlingar när helst de så begär.

Revisorerna skall granska HS förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret och i revisionsberättelsen yttra sig häröver såväl om HS verksamhet i övrigt samt till HS överlämna revisionsberättelsen före den 1 september.

SEKTIONER

§ 16 – Den idrottsliga verksamheten inom AIK är uppdelad på sektioner.

HS kan ge dessa sektioner rätt att själva handha sin idrottsliga och ekonomiska förvaltning.

§ 17 – Beslut om bildande av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga. Sådant beslut skall översändas till vederbörande SF. I § 33 finns bestämmelser om nedläggning av sektion.

§ 18 – För sektionerna skall finnas en sektionsstyrelse bestående av ordförande och erforderligt antal övriga ledamöter. Idrotts AB till vilket AIK upplåtit rätt att delta i SF:s tävlingsverksamhet skall ha rätt att utse en till två styrelseledamöter i relevant sektionsstyrelse. Sådan ledamot skall vara utsedd före och redovisas i samband med val av övriga ledamöter.

§ 19 – HS äger fastställa särskild instruktion för sektionsstyrelse eller på annat lämpligt sätt reglera dess befogenheter.

§ 20 – Sektionsstyrelse skall upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen skall inges till HS för godkännande på tid som denna bestämmer. HS gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till AIK:s skyldigheter i olika hänseenden, AIK:s ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

SPECIALIDROTTSFÖRENINGAR

§ 21 – Den idrottsliga verksamheten inom en gren kan efter beslut på årsmöte eller extra medlemsmöte bedrivas i en till AIK på nedan angivet sätt knuten specialidrottsförening, som i sitt namn har beteckningen AIK, idrottsgrenens beteckning och ordet förening.

§ 22 – Det åligger HS, som ett villkor för att en sådan specialidrottsförening skall få utöva verksamhet under beteckningen AIK, att träffa avtal med föreningen

– om villkoren för användningen av AIK:s klubbmärke, färger och andra immaterialrättsliga kännetecken
– om att dess stadgar inte får stå i strid med RF:s normalstadgar eller AIK:s stadgar vid tiden för specialidrottsföreningens bildande.

Det åligger vidare HS att genom avtal tillse att
– AIK har insyn i föreningens verksamhet genom styrelserepresentation eller annan kontinuerlig tillfredsställande information och att
– föreningen fortlöpande följer den allmänna policy och de riktlinjer som beslutas av HS och AIK:s årsmöte.

§ 23 – Medlem i specialidrottsförening är medlem i AIK.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA MEDLEMSMÖTE

§ 24 – I AIK hålls dels årsmöte före september månads utgång, dels extra medlemsmöte när så erfordras.

Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av HS.

Kallelse till årsmöte eller extra möte sker genom föreningens publikationer senast 14 dagar före mötet.

§ 25 – Extra möte skall hållas då HS anser så erforderligt eller då minst 1/50 av AIK:s röstberättigade medlemmar gjort skriftlig begäran därom till HS. Vidare är HS skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver.

Har sådan skriftlig begäran gjorts, skall mötet hållas inom en månad efter det begäran kommit HS tillhanda.

Vid extra möte skall endast de frågor behandlas som föranlett mötet.

§ 26 – Vid kallelse till årsmöte skall handlingar gällande § 29 mom. 5, 7, 11, 12, 13 och 14 a-f finnas tillgängliga på kansliet och publiceras på föreningens officiella hemsida.

§ 27 – Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 18 år.

Rösträtt får icke utövas med fullmakt.

Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 28 – Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande.

§ 29 – Vid ordinarie Årsmöte skall förekomma följande ärenden:

1. Justering av röstlängd.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av
a) ordförande.
b) sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
5. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt årsberättelse för sektionerna.
6. Rapport från specialidrottsföreningar och bolagiserade verksamheter.
7. Revisorernas berättelse för föreningen och i förekommande fall koncernen.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för HS för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av arvode för revisorerna.
11. Fastställande av
a) årsavgift.
b) engångsavgift för nästföljande verksamhetsår.
12. Förslag som har väckts av HS, eller till HS inlämnats av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast den 1 juni.
13. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.
14. Val av
a) ordförande i HS för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i HS för en tid av två år.
c) halva antalet ledamöter i respektive sektionsstyrelse för en tid av två år.
d) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.
e) ordförande i FR för en tid av ett år.
f) tre till fem ledamöter i VB (av vilka en ordförande) för en tid av ett år.

VALBEREDNING

§ 30 – Valberedningen (VB) skall bestå av ett ojämnt antal, tre eller fem, ledamöter, därav en ordförande — tillika sammankallande, vilka väljes på årsmötet. VB bör innehålla ledamöter av båda könen och har till uppgift att till nästkommande årsmöte skriftligen framlägga förslag på de kandidater som årsmötet har att välja. VB skall i sitt nomineringsarbete beakta nödvändigheten av att de ledamöter som föreslås till olika funktioner besitter erforderlig förmåga till det nödvändiga samarbetet mellan AIK, specialidrottsföreningarna och de Idrotts AB till vilka AIK upplåtit rätt att delta i SF:s tävlingsverksamhet.

BESLUT, OMRÖSTNING

§ 31 – Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag av i § 32 och § 33 nämnda fall avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR

§ 32 – Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande medlemsmöten (årsmöte och extra medlemsmöte enligt § 23), av vilka det ena skall vara årsmötet, och mellan vilka minst sex månader skall ha förflutit. För dylikt beslut krävs att minst tre fjärdedelar av antalet avgivna röster biträder beslutet.

KLUBBENS UPPLÖSNING

§ 33 – Beslut om nedläggning av sektion eller om klubbens upplösning fattas av två på varandra följande medlemsmöten (årsmöte och extra medlemsmöte enligt § 23), av vilka det ena skall vara årsmöte och mellan vilka minst sex månader skall ha förflutit. Om specialidrottsförening samtidigt bildas enligt § 21 ovan, avseende den nedlagda sektionen verksamhet, fordras endast beslut på ett extra medlemsmöte. För dylika beslut erfordras att de biträdes av tre fjärdedelar av antalet avgivna röster.

§ 34 – Beslut om upplösning av AIK skall innehålla föreskrift om användande av AIK:s tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delges Riksidrottsförbundet (RF) genom bestyrkta avskrifter av HS och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning.

§ 35 – Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och kanslichefen skall tillse att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

FÖRTROENDERÅD

§ 36 – Inom AIK skall finnas ett förtroenderåd (FR), som har till uppgift att avge yttranden till HS i ärenden i första hand av principiell eller kontroversiell natur.

FR skall bestå av ordförande – tillika sammankallande – som väljs på årsmötet, samt ordföranden inom varje sektion, specialidrottsförening samt styrelseordföranden i varje Idrotts AB.