Revisionsberättelse för AIK Bouleförening

Vid granskning av AIK Bouleförenings räkenskaper för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader styrkta med verifikationer.

Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank- och skattekonto har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens årsberättelse uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll och antagna stadgar finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar samt att resultat- och balansräkningar och förslag om rörelsedisposition faställes av årsmötet.

Stockholm den 2018-03-13

Stefan Widenholm

Förtroendevald revisor

Allmänna Idrottsklubben

Publicerat den 14 mars, 2018