Kallelse årsmöte AIK Golfklubb

AIK Golfklubb kallar samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte.

Datum: 2023-04-08

Tid: 18:00

Plats: Teams

Anmäl deltagande till info@aikgolf.se senast 2024-04-04 för att få länk till mötet.

Bilagor inför mötet bifogas i möteskallelsen.

Dagordning:

1. Justering av röstlängd

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av

a) Ordförande för mötet

b) Sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera Årsmötesprotokollet

5. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning

a) Verksamhet (bilaga 1)

b) Ekonomi (bilaga 1)

6. Rapport från den bolagiserade verksamheten

7. Revisorernas berättelse för föreningen och i förekommande fall koncernen (bilaga 2)

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat-

och koncernbalansräkning (bilaga 1)

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av arvoden

a) Styrelsen

b) Revisor

11. Fastställande av årsavgift

12. Förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem senast den 1 mars.

a) Styrelsens förslag till ändring av AIK Golf stadgar (bilaga 3)

13. Fastställande av mål, verksamhetsplan, behandling av budget samt fastställande av

antalet styrelseledamöter.

14. Val av

a) Ordförande i styrelsen för en tid av ett år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c) 2 suppleanter för en tid av ett år

d) Val av revisor och revisorssuppleant för ett år

e) Val av valnämnd för kommande verksamhetsår. Tre till fem ledamöter

Kallelse i PDF-format: