Kamratklubben Gamla AIK:are

Vårt ändamål

Kamratklubben Gamla AIK:are har enligt stadgarna till ändamål:
– att vara en sammanhållande länk mellan AIK:are, som bevisat sitt intresse för AIK genom att aktivt;
– ha utövat idrott, deltagit i organisationsarbetet eller annars uppvisat ett långvarigt och rekommenderat medlemskap

– att medverka till att dessa AIK-medlemmar i och med sitt frånträde av funktioner inom AIK;

Bibehåller kontakten med AIK och sina gamla kamrater:
– att hos dessa medlemmar söka vidmakthålla intresset för AIK.

Att bereda medlemmarna nytta och nöje genom bedrivande av idrott av lämpligt slag genom;
– sällskapligt umgänge
– att vara ett stöd för AIK.

Med AIK avses Allmänna Idrottsklubben, dess sektioner, specialidrottsföreningar samt dess Idrotts AB.

Vår verksamhet

Vi har under året 8-10 träffar, där vi umgås och har trevligt tillsammans, t.ex. genom att bjuda in tränare och övrig ledning för AIK:s olika sporter och få information inifrån om hur läget är, samt äta en matbit tillsammans. Ibland deltar också några spelare vid dessa träffar.
Vi träffas också och ser matcher tillsammans, också då med en liten pratstund inför matchen med ledningen för laget vi besöker, och någon enklare förtäring. Vid en träff har vi klubbmästerskap i boule, och en gång om året spelar vi den klassiska boulematchen mot AIK-Ringen.

Våra medlemmar

Föreningens medlemsantal har under 2000-talet pendlat mellan 130-150 medlemmar med en medelålder kring 70 år, och består av såväl kvinnor som män. Bland dessa finns bl.a. förre UEFA-presidenten, och en rad före detta verksamma i AIK såsom ordföranden, övriga styrelseledamöter, övriga förtroendevalda, spelare, tränare, ledare och övriga ideella medarbetare samt anställda vid AIK.

Du kan också bli medlem!
För att bli medlem krävs;
– att du uppnått minst 30 års ålder
– att du varit medlem i AIK i minst 10 år
– att du har rekommendation från minst en medlem i Kamratklubben Gamla AIK:are, vilken vitsordar vad du gjort för AIK
– att du efter inbjudan från styrelsen deltar vid två Kamratträffar
– att styrelsen därefter enhälligt godkänner din medlemsansökan
– att du inbetalar medlemsavgift och inträdesavgift.

Inträdesavgiften är 100 kr och medlemsavgiften 200 kr per år, alternativt engångsmedlemskap 2.000 kr resten av livet.

Medlemsansökan

Du kan rekvirera blankett för medlemsansökan från vår hemsida via denna länk, eller genom att kontakta Kamratklubben Gamla AIK:ares sekreterare Jan Hallberg,
070-467 23 63, och insända ifylld blankett till:
Jan Hallberg, Tillfällegatan 7 lgh 1101, 761 30 Norrtälje