Kamratklubben Gamla AIK:are

Kamratklubben Gamla AIK:are bildades år 1945, och är främst till för dig som på ett eller annat sätt varit verksam i AIK och vill fortsätta vara en del av AIK-gemenskapen.

Nyheter

Solna den 8 juni 2021
Bäste AIK-kamrat!
Sommaren är här och som det just nu ser ut en sommar som kan bli så nära man kan komma en vanlig sommar. Naturligtvis hoppas vi att ni alla också fortsatt mår bra.
Årsmöte 2021 
Vid vårt styrelsemöte den 1 juni hade vi de nya rekommendationerna mm från regeringen och FHM och med det som grund beslöt vi att hålla fast vid. Vi har för avsikt att inbjuda till ett fysiskt årsmöte 2021 den 1 september 2021 kl 18.00. Plats mm ber styrelsen att få återkomma till. Vi ber er redan nu notera detta datum i era kalendrar och definitiv kallelse inklusive nödvändig information i övrigt beräknar vi skicka till er omkring den 10 augusti 2021.
Kamratklubben Gamla AIK:ares 75-årsjubileum:
Egentligen skulle detta hållits hösten 2020 men planeringen är fortfarande att anordna 75-årsjubileet någon gång andra halvan oktober eller november 2021. Mer information kommer att följa.
Att Fotbollsallsvenskan är i full gång har ju inte undgått någon. Styrelsen har löpande kontakt med AIK Fotboll för att få besked om när publikrestriktionerna för Friends Arena ändras så vi kan disponera vår normala tilldelning till biljetter. Vi återkommer så snart vi vet när det är dags. Var fortsatta beredd. Styrelsen önskar att ni alla får en lugn och skön sommar och så hoppas vi att vi ses den 1 september.                                                                                  

Informationsbrev april 2021

Vårt ändamål

Kamratklubben Gamla AIK:are har enligt stadgarna till ändamål:

 • att vara en sammanhållande länk mellan AIK:are, som bevisat sitt intresse för AIK genom att aktivt ha utövat idrott, deltagit i organisationsarbetet eller annars uppvisat ett långvarigt och rekommenderat medlemskap
 • att medverka till att dessa AIK-medlemmar i och med sitt frånträde av funktioner inom AIK bibehåller kontakten med AIK och sina gamla kamrater
 • att hos dessa medlemmar söka vidmakthålla intresset för AIK.
 • att bereda medlemmarna nytta och nöje genom bedrivande av idrott av lämpligt slag genom sällskapligt umgänge
 • att vara stöd för AIK


Med AIK avses Allmänna Idrottsklubben, dess sektioner, specialidrottsföreningar samt dess Idrotts AB.

Vår verksamhet

Vi har under året 8-10 träffar, där vi umgås och har trevligt tillsammans, t.ex. genom att bjuda in tränare och övrig ledning för AIK:s olika idrotter och få information inifrån om hur läget är, samt äta en matbit tillsammans. Ibland deltar också några spelare vid dessa träffar.
Vi träffas och ser matcher tillsammans, också då med en liten pratstund inför matchen med ledningen för laget vi besöker, och någon enklare förtäring. Vid en träff har vi klubbmästerskap i boule, och en gång om året spelar vi den klassiska boulematchen mot AIK-Ringen.

Våra medlemmar

Föreningens medlemsantal har under 2000-talet pendlat mellan 130-150 medlemmar med en medelålder kring 70 år, och består av såväl kvinnor som män. Bland dessa finns en rad före detta verksamma i AIK såsom ordföranden, övriga styrelseledamöter, övriga förtroendevalda, spelare, tränare, ledare och övriga ideella medarbetare samt anställda vid AIK.

Du kan också bli medlem!

För att bli medlem krävs:

 • att du uppnått minst 30 års ålder
 • att du varit medlem i AIK i minst 10 år
 • att du har rekommendation från minst en medlem i Kamratklubben Gamla AIK:are, vilken vitsordar vad du gjort för AIK
 • att du efter inbjudan från styrelsen deltar vid två Kamratträffar
 • att styrelsen därefter enhälligt godkänner din medlemsansökan
 • att du inbetalar medlemsavgift och inträdesavgift.

Inträdesavgiften är för närvarande 100 kr och medlemsavgiften för närvarande 200 kr per år.

Medlemsansökan

Du kan rekvirera blankett för medlemsansökan från vår hemsida via denna länk, eller genom att kontakta Kamratklubben Gamla AIK:ares sekreterare Jan Hallberg,
070-467 23 63, och insända ifylld blankett till:
Jan Hallberg, Tillfällegatan 7 lgh 1101, 761 30 Norrtälje

Styrelse

Ordförande:
Sune Hellströmer

Vice ordförande:
Christer Bruzelius

Sekreterare:
Jan Hallberg

Skattmästare:
Peter Hansson

Klubbmästare:
Christer Bruzelius

Vice klubbmästare:
Mona Lyfors

Övrig ledamot:
Erik Ekwall
Christer Barck

Suppleanter:
Kenneth Wester

Revisorer:
Fredrik Lundstedt
Bertil Lindbäck

Revisorssuppleant:
Rolf Stenberg

Valberedning:
Lennart Krook, sammankallande
Jarl Fransson
Kurt Hammarström

Stadgar för Kamratklubben Gamla AIK:are
Stiftad den 20 mars 1945

§ 1. Ändamål

Kamratklubben Gamla AIK:are, som är en ideell förening stiftad den 20 mars 1945, har till ändamål:

 • att vara en sammanhållande länk mellan AIK-are, som bevisat sitt intresse inom AIK genom att aktivt ha utövat idrott, deltagit i organisationsarbetet eller annars uppvisat ett långvarigt renommerade medlemskap,
 • att medverka till att dessa AIK-medlemmar i och med sitt frånträdande av funktioner inom AIK bibehåller kontakten med AIK och sina gamla kamrater,
 • att hos dessa medlemmar verka för att vidmakthålla intresset för AIK,
 • att bereda medlemmarna nytta och nöje genom bedrivande av idrott av lämpligt slag och genom sällskapligt umgänge samt
 • att vara ett stöd för AIK.

Med AIK avses Allmänna Idrottsklubben, dess sektioner, specialidrottsföreningar samt dess Idrotts AB.

§ 2. Medlemskap

Till medlem i Kamratklubben kan inväljas medlem i AIK, som uppnått 30 års ålder och som varit medlem i AIK i minst 10 år. Ansökan om medlemskap ska ställas till och beslutas av styrelsen. För inval fordras rekommendation av medlem i Kamratklubben och styrelsens enhälliga godkännande.

Till hedersledamot och ständig ledamot kan styrelsen utse person, som varit medlem i kamratklubben i minst 10 år och där uträttat ett förtjänstfullt arbete. Styrelsens beslut ska meddelas årsmötet.

§ 3. Avgifter

Inträdes- och årsavgift fastställs av årsmötet.

Medlem som trots påminnelse underlåter att betala årsavgift, får av styrelsen uteslutas som medlem. Avgifter som utesluten medlem erlagt återbetalas inte.

Styrelsen kan i särskilda fall medge medlem befrielse från att erlägga avgift.

Hedersledamot och ständig ledamot är befriade från att betala årsavgift.

§ 4. Styrelse

Kamratklubbens styrelse består av ordförande och sex övriga ledamöter jämte en eller två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare.

§ 5. Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen ske skriftligen, via postbefordran eller e-post, till samtliga medlemmar minst 8 dagar före mötet. Till kallelsen ska föredragningslista bifogas.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysning.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän för mötets protokoll.
 5. Föredragning av styrelseberättelse.
 6. Föredragning av revisionsberättelse.
 7. Fastställande av balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av årsavgift och inträdesavgift.
 10. Val av ordförande för ett år.
 11. Val av tre styrelseledamöter för två år.
 12. Val av en eller två styrelsesuppleanter för ett år.
 13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
 14. Val för ett år av en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande.
 15. Behandling av frågor som anmälts av styrelsen eller som före den 1 mars skriftligen lämnats in till styrelsen av någon av Kamratklubbens medlemmar.

§ 6. Sammanträden

Om minst fem medlemmar gör en framställan därom till styrelsen, eller om styrelsen så finner lämpligt, ska sammanträde äga rum. Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

Vid Kamratklubbens sammankomster kan medlem, med styrelsens godkännande, ta med gäster.

§ 7. Rösträtt

Varje medlem, som fullgjort sina skyldigheter till Kamratklubben, har rätt att närvara vid dess möten och sammanträden och där utöva sin rösträtt med en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

All röstning sker öppet, såvida inte någon medlem begär sluten omröstning.

§ 8. Uteslutning

Medlem, som bryter mot dessa stadgar, mot idrottens värdegrunder eller på annat sätt handlar- motverkar Kamratklubbens ändamål och intressen, får av styrelsen uteslutas som medlem i Kamratklubben. Innan styrelsen tar ställning till utslutning av medlem, ska medlemmen ges tillfälle att inom fjorton dagar skriftligen yttra sig i ärendet.

Beträffande uteslutning av medlem som underlåter att betala årsavgift finns föreskrifter i 3 §.

Beslut om uteslutning träder i kraft med omedelbar verkan. Avgifter som erlagts av den uteslutne medlemmen återbetalas inte.

§ 9. Emblem

Emblem för Kamratklubben är AIK:s klubbmärke med lagerkrans.

§ 10. Kamratklubbens upplösning

För Kamratklubbens upplösning fordras beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Kamratklubbens tillgångar vid upplösningen ska överlämnas till AIK som gåva.

Om AIK upphört att existera vid detta tillfälle, ska tillgångarna i stället överlämnas till annan idrottsorganisation. Beslut om detta fattas i samband med Kamratklubbens upplösning.

§ 11. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar får ske genom enhälligt beslut vid årsmöte eller genom beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande sammanträden, av vilka det ena skall vara årsmöte, och mellan vilka minst en månad förflutit.

Dessa stadgar antogs enhälligt vid årsmötet den 14 september 2020.