Stadgar

Stadgar för Kamratklubben Gamla AIK:are
Stiftad den 20 mars 1945

§ 1. Ändamål

Kamratklubben Gamla AIK:are, som är en ideell förening stiftad den 20 mars 1945, har till ändamål:

 • att vara en sammanhållande länk mellan AIK-are, som bevisat sitt intresse inom AIK genom att aktivt ha utövat idrott, deltagit i organisationsarbetet eller annars uppvisat ett långvarigt renommerade medlemskap,
 • att medverka till att dessa AIK-medlemmar i och med sitt frånträdande av funktioner inom AIK bibehåller kontakten med AIK och sina gamla kamrater,
 • att hos dessa medlemmar verka för att vidmakthålla intresset för AIK,
 • att bereda medlemmarna nytta och nöje genom bedrivande av idrott av lämpligt slag och genom sällskapligt umgänge samt
 • att vara ett stöd för AIK.

Med AIK avses Allmänna Idrottsklubben, dess sektioner, specialidrottsföreningar samt dess Idrotts AB.

§ 2. Medlemskap

Till medlem i Kamratklubben kan inväljas medlem i AIK, som uppnått 30 års ålder och som varit medlem i AIK i minst 10 år. Ansökan om medlemskap ska ställas till och beslutas av styrelsen. För inval fordras rekommendation av medlem i Kamratklubben och styrelsens enhälliga godkännande.

Till hedersledamot och ständig ledamot kan styrelsen utse person, som varit medlem i kamratklubben i minst 10 år och där uträttat ett förtjänstfullt arbete. Styrelsens beslut ska meddelas årsmötet.

§ 3. Avgifter

Inträdes- och årsavgift fastställs av årsmötet.

Medlem som trots påminnelse underlåter att betala årsavgift, får av styrelsen uteslutas som medlem. Avgifter som utesluten medlem erlagt återbetalas inte.

Styrelsen kan i särskilda fall medge medlem befrielse från att erlägga avgift.

Hedersledamot och ständig ledamot är befriade från att betala årsavgift.

§ 4. Styrelse

Kamratklubbens styrelse består av ordförande och sex övriga ledamöter jämte en eller två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare.

§ 5. Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen ske skriftligen, via postbefordran eller e-post, till samtliga medlemmar minst 8 dagar före mötet. Till kallelsen ska föredragningslista bifogas.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysning.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän för mötets protokoll.
 5. Föredragning av styrelseberättelse.
 6. Föredragning av revisionsberättelse.
 7. Fastställande av balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av årsavgift och inträdesavgift.
 10. Val av ordförande för ett år.
 11. Val av tre styrelseledamöter för två år.
 12. Val av en eller två styrelsesuppleanter för ett år.
 13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
 14. Val för ett år av en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande.
 15. Behandling av frågor som anmälts av styrelsen eller som före den 1 mars skriftligen lämnats in till styrelsen av någon av Kamratklubbens medlemmar.

§ 6. Sammanträden

Om minst fem medlemmar gör en framställan därom till styrelsen, eller om styrelsen så finner lämpligt, ska sammanträde äga rum. Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

Vid Kamratklubbens sammankomster kan medlem, med styrelsens godkännande, ta med gäster.

§ 7. Rösträtt

Varje medlem, som fullgjort sina skyldigheter till Kamratklubben, har rätt att närvara vid dess möten och sammanträden och där utöva sin rösträtt med en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

All röstning sker öppet, såvida inte någon medlem begär sluten omröstning.

§ 8. Uteslutning

Medlem, som bryter mot dessa stadgar, mot idrottens värdegrunder eller på annat sätt handlar- motverkar Kamratklubbens ändamål och intressen, får av styrelsen uteslutas som medlem i Kamratklubben. Innan styrelsen tar ställning till utslutning av medlem, ska medlemmen ges tillfälle att inom fjorton dagar skriftligen yttra sig i ärendet.

Beträffande uteslutning av medlem som underlåter att betala årsavgift finns föreskrifter i 3 §.

Beslut om uteslutning träder i kraft med omedelbar verkan. Avgifter som erlagts av den uteslutne medlemmen återbetalas inte.

§ 9. Emblem

Emblem för Kamratklubben är AIK:s klubbmärke med lagerkrans.

§ 10. Kamratklubbens upplösning

För Kamratklubbens upplösning fordras beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Kamratklubbens tillgångar vid upplösningen ska överlämnas till AIK som gåva.

Om AIK upphört att existera vid detta tillfälle, ska tillgångarna i stället överlämnas till annan idrottsorganisation. Beslut om detta fattas i samband med Kamratklubbens upplösning.

§ 11. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar får ske genom enhälligt beslut vid årsmöte eller genom beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande sammanträden, av vilka det ena skall vara årsmöte, och mellan vilka minst en månad förflutit.

Dessa stadgar antogs enhälligt vid årsmötet den 14 september 2020.