Kamratklubben Gamla AIK:are

Kamratklubben Gamla AIK:are bildades år 1945, och är främst till för dig som på ett eller annat sätt varit verksam i AIK och vill fortsätta vara en del av AIK-gemenskapen.

Vårt ändamål

Kamratklubben Gamla AIK:are har enligt stadgarna till ändamål:

 • att vara en sammanhållande länk mellan AIK:are, som bevisat sitt intresse för AIK genom att aktivt ha utövat idrott, deltagit i organisationsarbetet eller annars uppvisat ett långvarigt och rekommenderat medlemskap
 • att medverka till att dessa AIK-medlemmar i och med sitt frånträde av funktioner inom AIK bibehåller kontakten med AIK och sina gamla kamrater
 • att hos dessa medlemmar söka vidmakthålla intresset för AIK.
 • att bereda medlemmarna nytta och nöje genom bedrivande av idrott av lämpligt slag genom sällskapligt umgänge
 • att vara stöd för AIK


Med AIK avses Allmänna Idrottsklubben, dess sektioner, specialidrottsföreningar samt dess Idrotts AB.

Vår verksamhet

Vi har under året 8-10 träffar, där vi umgås och har trevligt tillsammans, t.ex. genom att bjuda in tränare och övrig ledning för AIK:s olika idrotter och få information inifrån om hur läget är, samt äta en matbit tillsammans. Ibland deltar också några spelare vid dessa träffar.
Vi träffas och ser matcher tillsammans, också då med en liten pratstund inför matchen med ledningen för laget vi besöker, och någon enklare förtäring. Vid en träff har vi klubbmästerskap i boule, och en gång om året spelar vi den klassiska boulematchen mot AIK-Ringen.

Våra medlemmar

Föreningens medlemsantal har under 2000-talet pendlat mellan 130-150 medlemmar med en medelålder kring 70 år, och består av såväl kvinnor som män. Bland dessa finns en rad före detta verksamma i AIK såsom ordföranden, övriga styrelseledamöter, övriga förtroendevalda, spelare, tränare, ledare och övriga ideella medarbetare samt anställda vid AIK.

Du kan också bli medlem!

För att bli medlem krävs:

 • att du uppnått minst 30 års ålder
 • att du varit medlem i AIK i minst 10 år
 • att du har rekommendation från minst en medlem i Kamratklubben Gamla AIK:are, vilken vitsordar vad du gjort för AIK
 • att du efter inbjudan från styrelsen deltar vid två Kamratträffar
 • att styrelsen därefter enhälligt godkänner din medlemsansökan
 • att du inbetalar medlemsavgift och inträdesavgift.

Inträdesavgiften är 100 kr och medlemsavgiften 200 kr per år, alternativt engångsmedlemskap 2.000 kr resten av livet.

Medlemsansökan

Du kan rekvirera blankett för medlemsansökan från vår hemsida via denna länk, eller genom att kontakta Kamratklubben Gamla AIK:ares sekreterare Jan Hallberg,
070-467 23 63, och insända ifylld blankett till:
Jan Hallberg, Tillfällegatan 7 lgh 1101, 761 30 Norrtälje

Styrelse

Ordförande:
Sune Hellströmer

Vice ordförande:
Christer Bruzelius

Sekreterare:
Jan Hallberg

Skattmästare:
Peter Hansson

Klubbmästare:
Christer Bruzelius

Vice klubbmästare:
Mona Lyfors

Övrig ledamot:
Erik Ekwall
Christer Barck

Suppleanter:
Kenneth Wester

Revisorer:
Fredrik Lundstedt
Bertil Lindbäck

Revisorssuppleant:
Rolf Stenberg

Valberedning:
Lennart Krook, sammankallande
Jarl Fransson
Per-Jonas Eliaeson

Stadgar för Kamratklubben Gamla AIK:are
Stiftad den 20 mars 1945

§ 1. Ändamål

Kamratklubben Gamla AIK:are har till sitt ändamål; att vara en sammanhållande länk mellan AIK:are, som bevisat sitt intresse för AIK genom att aktivt;
– ha utövat idrott, deltagit i organisationsarbetet eller annars uppvisat ett långvarigt och rekommenderat medlemskap
Att medverka till att dessa AIK-medlemmar i och med sitt frånträde av funktioner inom AIK;
– bibehåller kontakten med AIK och sina gamla kamrater,

Att hos dessa medlemmar söka vidmakthålla intresset för AIK.

Att bereda medlemmarna nytta och nöje genom bedrivande av idrott av lämpligt slag genom;
– sällskapligt umgänge

Att vara ett stöd för AIK.

Med AIK avses Allmänna Idrottsklubben, dess sektioner, specialidrottsföreningar samt dess Idrotts AB.

§ 2. Medlemskap

Till medlem i Kamratklubben Gamla AIK:are kan inväljas medlem i AIK, som uppnått 30 års ålder samt varit medlem i AIK i minst 10 år.
Ansökan om medlemskap skall ställas till och avgöras av styrelsen.
För inval fordras rekommendation av medlem i Kamratklubben Gamla AIK:are och styrelsens enhälliga godkännande. Avslag på inträdesansökan behöver ej motiveras av styrelsen. Till hedersledamot och ständig ledamot kan styrelsen i varje enskilt fall utse person, som varit medlem i Kamratklubben Gamla AIK:are i minst 10 år och där uträttat ett förtjänstfullt arbete. Styrelsens beslut i denna sak skall meddelas årsmötet.

§ 3. Avgifter

Hedersledamot och ständig ledamot erlägger ingen årsavgift.
Inträdes- och årsavgift fastställs på årsmötet.
Medlem, som så önskar, kan såsom engångsavgift för all framtid, inbetala ett belopp utgörande 10 gånger den vid tidpunkten gällande årsavgiften.
Medlem som vid årets slut resterar med årsavgift skall inom en månad efter uppmaning inbetala densamma. Om så inte sker äger styrelsen rätt utesluta sådan medlem. Erlagda avgifter återbetalas icke.
Styrelsen kan i särskilda fall medgiva befrielse från att erlägga avgift.

§ 4. Styrelse

Kamratklubben Gamla AIK:ares styrelse består av ordförande och sex ledamöter jämte en eller två suppleant/-er.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare.

§ 5. Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen ske skriftligen till samtliga medlemmar minst 8 dagar före mötet. Till kallelsen skall föredragningslista bifogas.

Vid årsmötet skall följande ärenden upptagas till behandling:

1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysning
2. Justering av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av två justeringsmän för mötets protokoll
5. Föredragning av styrelseberättelsen
6. Föredragning av revisionsberättelsen
7. Fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgift, inträdesavgift och engångsavgift
10. Val av ordförande för ett år
11. Val av tre styrelseledamöter för två år
12. Val av en eller två styrelsesuppleanter för ett år
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
14. Val för ett år av en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande
15. Behandlings av frågor som uppställts av styrelsen eller som före den 1 mars skriftligen delgivits styrelsen genom någon av Kamratklubbens medlemmar

§ 6. Sammanträden

Om minst fem medlemmar gör framställan till styrelsen, eller om styrelsen så finner lämpligt, skall extra sammanträde äga rum. Kallelse härtill sker på så sätt som stadgas till ordinarie årsmöte.
Vid Kamratklubben Gamla AIK:ares sammankomst kan medlem medtaga gäster. Tillstånd härtill skall dock i varje särskilt fall inhämtas av styrelsen.

§ 7. Rösträtt

Varje medlem, som fullgjort sina skyldigheter till Kamratklubben Gamla AIK:are har rätt att närvara vid dess möten och sammanträden och där utöva sin rösträtt med en röst. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslag. All röstning sker öppen, såvida icke någon medlem begär sluten sådan.

§ 8. Uteslutning

Medlem, som bryter mot dessa stadgar, mot hederns lagar eller på annat sätt handlar mot Kamratklubben Gamla AIK:ares intressen, kan av styrelsen uteslutas ur Kamratklubben Gamla AIK:are. Innan uteslutning av medlem verkställs skall medlemmen i fråga beredas tillfälle att inom en månad skriftligen yttra sig i ärendet.
Medlem som icke längre tillhör AIK, utesluts automatiskt ur Kamratklubben Gamla AIK:are.

§ 9. Emblem

Emblem för Kamratklubben Gamla AIK:are är AIK:s klubbmärke med lagerkrans.

§ 10. Kamratklubbens upplösning

För Kamratklubben Gamla AIK:ares upplösning fordras beslut därom med minst 4/5 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Kamratklubben Gamla AIK:ares tillgångar vid upplösning skall överlämnas till AIK.
Om AIK då inte existerar skall de lämnas till annan idrottslig sammanslutning varom beslut skall fattas i samband med upplösning.

§ 11. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom enhälligt beslut av årsmötet eller genolm beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande sammanträden, av vilka det ena skall vara årsmöte, och mellan vilka minst en månad förflutit.

Dessa stadgar antogs enhälligt vid årsmötet den 19 april 2007.