Historia och statistik

Vår historia, vår stolthet

Alla organisationer med självaktning vill berätta sin historia, om det så är på sin hemsida eller i pampiga jubileumsverk. Det är helt enkelt ett sätt att tala om att ”vi kan det här, vi har hållit på mer än 100 år”. Men det är också ett sätt att hålla traditioner, myter, legender och legendarer vid liv. Historien hjälper oss också att förstå vilka vi är, vilka värden vi står för och hur vi hamnat där vi är.

AIK:s historikgrupp

Gruppens primära uppgifter är att värna om, förvalta och hålla levande klubbens anrika historia.

Specifika uppgifter:

 • Bevaka och bistå klubbens arkivfrågor.
 • Digitalisera klubbens viktiga trycksaker som är intressanta för medlemmar och supportrar.
 • Systematisera klubbens bilder och filmer samt efter digitalisering av relevanta bilder arkivera dem hos Stockholms stadsarkiv.
 • Intervjua stora spelare och ledare och tillgängliggöra intervjuerna på aik.se.
 • Utarbeta stillbildspresentationer (PPT) om klubbens historia (inkl personporträtt).
 • Skapa intern opinion för ett framtida utvecklat AIK-museum.
 • Utreda förutsättningarna för att återskapa AIK-museet.
 • Samverka med intressenter inom AIK med intresse för klubbens historik.
 • Bistå klubben med fakta, texter och bilder.
 • Bistå i arbetet med att åter publicera historiksidorna på aik.se och därvid uppdatera dem.
 • Erbjuda hjälp vid frågor om klubbmärket och klubbdräkter.

Vi som gräver i AIK:s digra historia är:
Owe Fröberg, Tomas Glanell, Nils ”Tomten” Jonsson, Stefan Mellerborg, Björn Persson, Anders Johrén, Tommy Bäckman, Alex Strigén och Urban Dahlberg, ordförande.

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp i historikfrågor kontaktar du Urban Dahlberg,
urban.dahlberg51@gmail.com, 070-595 00 82

AIK första historiska skrift gavs ut 1896 och vi känner ett stort ansvar för att fortsätta vårda och värna historiken.

Bildpolicy

Bilder, hantering och arkivering En av de viktigaste uppgifterna för AIK:s historikgrupp är att hantera gamla bilder. Det handlar om att ”efterlysa” gamla bilder, ta hand om bilder som skänks och bilder som finns i klubbens ägo, digitalisera bilder, förvara dem på säkert sätt och göra dem tillgängliga.

Om du har bilder som du vill skänka eller låna ut till AIK,

kontakta Urban Dahlberg, urban.dahlberg51@gmail.com, 070 595 00 82.
Om du lånar ut bilder till klubben får du, om du så vill, en digital kopia av bilden.

När det gäller digitalisering strävar vi efter att alla bilder döps systematiskt efter en ”AIK-standard” och att de sparas i lämpligt format.

Format Vi rekommenderar formatet tif, speciellt om bilderna inte är perfekta utan behöver justeras i efterhand. Om det redan är en ”perfekt bild” räcker oftast jpeg som tar mycket mindre plats. Bilder skannas i minst 300 dpi, men om det är till ytan små bilder 400 dpi, så att de går att blåsa upp.

Namnpolicy Om det är en enskild spelare som bilden lyfter fram, döper vi den till ”FörnamnEfternamn” och avslutar gärna med datum eller årtal. Datum som 20200210, årtal, månad, dag. Om bilden handlar om enskild match/tävling döper vi till dagens datum och någon förklarande text som t ex vilka lag som spelar. Ex ”20200210 AIK-Tingsryd”. Om datum inte är känt så blir det årtal och match, t ex ”2020 AIK-Tingsryd”.

AIK 130 år – en guldkantad historia

Urban Dahlberg, ordförande Historikgruppen, tar dig med på en guldkantad resa genom AIK:s 130 år. Urban berättar och visar bilder om stora händelser, stora namn, AIK:s identitet, förklarar smeknamnen GnagetDe guldkantade, och smokinglirare. Dessutom får du historien om Världens vackraste klubbmärke. Allt på knappt 60 minuter. Du ser presentationen när du vill, var du vill och hur du vill, uppdelad eller allt på en gång:

SM Guld 1891-2024

Här kan du läsa om AIK:s samtliga 235 guld i 17 idrotter, från det första i friidrott 1898 till de senaste i brottning mars 2024.

AIK:s första guldmedalj, Sigge Stenberg 5000m gång från 1898

Ljudguiden AIK – en idrottshistorisk promenad

I samband med att Allmänna Idrottsklubben jubilerade 125 år uppmärksammade Solna stad det genom en idrottshistorisk promenad. Besök platserna, lyssna på legender och hör vår historia genom att klicka HÄR.

AIK Statistikdatabas

Tryck på HÄR för att komma till AIK Fotbolls statistikdatabas (herrar).

AIK:s Hedersmärke

En av insikterna under arbetet med AIK:s grafiska profil 2020/21 var att det högtidliga från historien försvunnit längs vägen. Under 2022 återskapades därför ett original till hedersmärket, den äldsta versionen av klubbmärket som Fritz Carlsson skapade 1898.

Hedersmärket delades ut första gången 1901 och fortsatte att delas ut ända fram till 90-talet. Denna tradition tas nu upp igen och alla som får titeln hedersledamot får denna utmärkelse tillsammans med ett stort diplom. Samma som Isidor Behrens fick vid 50-årsjubileet 1941. 

I samband med återskapandet av hedersmärket har även en ny hedersmedalj tagits fram. Denna medalj kommer framöver att ersätta tidigare utmärkelser som brosch, standar och manschettknappar.

Tillbakablick
Historiskt sett så vet vi väldigt lite om klubbmärket då det knappt finns något dokumenterat från de första åren. Vi vet att det första klubbmärket från 1891 skapades enligt dåtidens tradition att helt enkelt rita alla redskap från de idrotter som klubben tävlade i. Då även andra föreningar använde samma princip, och det dessutom blev besvärligt när idrotter tillkom eller försvann, beslutade dåvarande styrelse att man skulle utlysa en pristävling för att ta fram ett helt nytt och mer unikt klubbmärke.

Denna tävling vanns av Fritz Carlsson (senare Carling) som var aktiv inom klubben och blev svensk mästare för AIK i både fotboll och friidrott.

Dagens Nyheter bevakar AIK:s sjuårsfest med en notis på tidningens förstasida, tisdagen 12 april 1898:

”Allmänna Idrottsklubbens 7-årsfest med bal firades i söndags å Hôtel Phoenix festvåning under stor tillslutning. I festen deltog omkring 100 personer, bland dem även medlemmar av främmande klubbar. Sedan ordföranden, hr Sigfrid Stenberg, med några ord hälsade de närvarande välkomna samt utdelat en silfverbägare till hr Fritz Carlsson som första pris för täflingsritning till nytt klubbmärke, träddes dansen under en ovanligt angenäm stämning. Under supéen föreslogs skålar af ordföranden för gästerna och för damerna. Å de förras vägnar svarade hr J. Lindgren från Idrottsklubben med att utbringa en skål för Allmänna Idrottsklubben samt för dess ordförande. Mellan pauserna uppträdde ledamoten af klubben hr Ad. Carlqvist med tal och sång och skördade livliga applåder. Till höjande af den friska idrottsstämning som vilade över hela festen bidrog ock danssalens vackra dekorering, som nästanutgjorde en hel liten sportutställning. Den i allo lyckade festen slutade först fram på morgonen.”

Exakt hur detta märke såg ut vet vi inte och vi vet heller inte var han fick sin inspiration från då detta inte finns bevarat. Men vi vet att det 1901, tre år efter att märket skapades, delades ut på AIK:s tioårsfest och ett exemplar av dessa finns bevarat på AIK:s kansli.

Följande referat finns att läsa i AIK:s 50-årsbok om klubbens tioårsfest:

”Allmänna Idrottsklubben firade lördagen den 9 mars sitt tioårsjubileum med bal å hotel Phoenix. Festen begynte vid 9-tiden och öppnades med ett kort hälsningstal af hr Stenberg.
Derefter framträdde klubbens qvinliga ledamöter, vilka genom vice ordföranden hr Elis Juhlin öfverlemnade åt klubben en fana af hvitt siden, broderad med blått och guld. Hr Juhlin ledsagade öfverlemnandet med några högstämda ord och knöt vid detsamma förhoppningar om att A. I. K:s och dess medlemmars arbete för idrotten alltid måtte blifva fanan värdigt.Ordföranden mottog den dyrbara och vackra gåfvan samt uttalade å Allm. Idrottsklubbens vägnar dess djupa tacksamhet för densamma och stora glädje över detta af klubbens damer visade intresse för dess verksamhet.

Ett särdeles högtidligt tillfälle var när ordf. Talade för damerna som skänkt fanan och till dem öfverlemnade som minne af dagen till hvar och en ett exemplar af klubbens vackra märke att bära som brosch.”

Märket som damerna får som tack för klubbfanan och till minne av överlämnandet av densamma, är ingen särskild brosch utan klubbens ordinarie och enda klubbmärke enligt stadgarna från 1900.

En mindre klubbnål, i den storlek AIK behållit än idag, tas fram någon gång efter 1902 och erbjuds då som alternativ till det större klubbmärket. Det stora klubbmärket fasas ut och ges en representativ funktion som hederstecken. Det knyts därmed till det ceremoniella utdelandet 1901 och används på detta sätt under de kommande 90 åren. Tillverkningen skedde först hos Sporrong för att sedan flytta vidare till olika guldsmeder som t ex Hovjuvelerare Gunnar Fahlström.

Så återskapades högtidsmärket
AIK:s klubbmärke har genom historien haft många olika tolkningar då det vid varje byte av tillverkare skapats nya original och gjutmallar. Identiteten har trots detta varit stark då märkets beståndsdelar alltid varit intakta även om dess detaljrikedom och utseende varierat.

Det finns ett par versioner som använts under lång tid:

A. Då broschen är den tidigaste dokumenterade versionen av AIK:s klubbmärke har denna använts som främsta förebild. Här finns detaljer och proportioner i märkets form som är av stor betydelse. Men att göra ett platt original av en fysisk brosch har sina utmaningar. Vissa delar måste förenklas och i flera passager måste den tredimensionella känslan återskapas med hjälp av skuggor och andra grafiska tolkningar.

B. Detta tryckta märke har fungerat som andra förlaga, speciellt i de delar av märket som är i guld. Detta märke har använts under lång tid och har stora likheter med broschen, men med ett par avvikelser.


C. Som tredje förebild har en rastrerad och enfärgad variant använts som egentligen är samma märke som det i färg men med högre detaljrikedom i vissa delar. Just detta märke är från verksamhetsberättelser från 1930-talet.

Ambitionen har varit att skapa den vackraste tolkningen hittills så nära Fritz Carlssons original som möjligt. Med hjälp av dessa tre förlagor har ett nytt hedersmärke återskapats, där följande tio punkter använts som riktlinjer under arbetet:

1. Utgå så mycket som möjligt från broschen då detta är så nära originalet vi kan komma.

2. När broschen inte räcker till som förlaga kompletterar vi med det märke som använts längst som original innan det moderna märket tog vid på 80-talet.

3. Färgerna är klarare än idag, dvs blåare blå, ljusare gul och guldigare guld. Broschen står som förlaga.

4. Märket ska vara bredare över axlarna än om höften med proportionerna 7:9.

5. Tornen är detaljrika, och följer broschens lutning, här kombineras det bästa från de olika förlagorna.

6. Guldramen avslutar märket och den är betydligt mer detaljrik än dagens moderna märke, här följer vi de tryckta förlagorna.

7. Svängarna under årtalet ska vara rundade som broschen, denna detalj är viktig då det ofta har återgivits på olika sätt.

8. Bokstaven A har dubbla seriffer, dvs ett tak ovanpå, och bokstäverna är utdraget breda.

9. Siffrorna 1891 är gemena och bör inte efterlikna broschens då dessa är för ojämna, här används en fetare variant av dagens moderna siffror som är snarlika de på märke C.

10. Strålarna kring solen är oregelbundna i ytterkant och rundade i båda ändar.

Den guldkantade vägen – milstolpar i AIK:s historia

Dessa milstolpar under över 130 år i AIK visar viktiga händelser som startår för våra idrotter och SM-guld samt betydelsefulla spelare. SM-guld i de individuella grenarna hänvisas av utrymmesskäl till sidan SM-guld 1891-2021 ovan. Rättelser och synpunkter mottages tacksamt till urban.dahlberg51@gmail.com

1891

AIK bildas den 15 februari

AIK, landets största klubb började i det lilla
Den 15 februari firar vi traditionellt AIK:s födelsedag, men egentligen skulle vi kunna fira födelsen den 8 februari eller den 22 februari eller den 1 mars.

AIK födelse skedde nämligen i fyra etapper, så här lär det ha gått till, enligt intervjuer med Isidor Behrens.

Bröderna Isidor och Paul Behrens fick själva idén till att bilda en idrottsklubb den 8 februari 1891. Denna vinterdag skulle bröderna ha deltagit i en skridskotävling på Riddarfjärden, men tävlingen ställdes in på grund av tunn is. På vägen hem började bröderna springa ikapp med två andra unga män. När de kom fram till Biblioteksgatan 8 på Östermalm i Stockholm, där de bodde, var de så inspirerade av vad de hade varit med om att de bestämde sig för att bilda en idrottsförening.

Biblioteksgatan 8

De samlade ihop sju andra idrottsintresserade unga killar till ett interimsmöte den 15 februari i sitt hem. Där bestämde de sig för att kalla till ett ”riktigt möte”, har Isidor berättat. Mötesdeltagarna uppmanades att till dess rekrytera fler medlemmar.

Följande söndag, den 22 februari, samlades femton personer på samma plats för att vid ett konstituerande möte bilda Allmänna Idrottsklubben. Den 23-årige Isidor Behrens valdes till ordförande och Henric Staberg till vice ordförande, Paul Behrens till sekreterare, G Bergström till skattmästare och F Åhman till vice skattmästare. Vid ett påföljande möte den 1 mars antogs föreningens stadgar.

Klubben skulle främst syssla med friidrott, men även gymnastik och skridskolöpning. Dessutom skulle man vara öppen för att börja med alla möjliga andra idrotter, det skulle vara en ”allmän idrottsklubb”. Under sitt första årtionde sysslade AIK, som klubbnamnet kortats till, med brottning, cykel, dragkamp, fotboll, friidrott, gymnastik, konståkning, orientering, rodd, simning, skridsko, skidor, skytte, sparkstötting och tyngdlyftning.

AIK:s första klubbmärke, som skapats av medlemmen Henrik Staberg, hade flera av dessa grenar i sin sköld tillsammans med bokstäverna A I K.

Henrik Staberg skapade AIK:s första klubbmärke.

AIK:s första ordförande

IsidorBehrens föddes den 3 januari 1868 i Stockholm som en av tre bröder. Deras far var tysk och deras mor svensk. De växte upp i Stockholm och gick i Tyska skolan, hemma talade de tyska. En kort tid bodde familjen i S:t Petersburg i Ryssland.

När Isidor var med och bildade AIK var han boktryckarlärling och han fortsatte senare att arbeta med att trycka böcker. Isidor var aktiv inom nykterhetsrörelsen, där han lärde sig hur man sköter en förening. Med dessa kunskaper ansågs Isidor mest lämplig att bli AIK:s förste ordförande. Senare flyttade Isidor från Stockholm och tappade tyvärr kontakten med sin klubb. Han återvände senare till Stockholm där han dog 1951.

1894

Patrick Löfgren, AIK:s första idrottsstjärna sprang i lackskor och slips
De beslöt att man skulle samla ihop pengar så att man kunde sätta honom på tåget till Kristiania (som Oslo hette då). Andemeningen var att han skulle vinna loppet om Dicksonpokalen.

Patrick vann loppet (1 engelsk mil på 4:43.4). Det betydde att AIK fick arrangera loppet 1893. Det skedde på Lifgardets Idrottsplats (dagens Gustav Adolfsparken vid Karlavägen) där Patrik försvarade sin seger (4:48.8). När han upprepade segern även året efter (4:52.4) innebar det att pokalen för alltid tillföll AIK. Pokalen, och det Dicksonska hornet, som syns på bilden, står än idag i AIK:s prisskåp. Men han nöjde sig inte med det utan 1896 vann han loppet (4:44.8) för fjärde gången. Dicksonpokalen var ända fram till början av 2000-talet uppsatt som pris på DN-galan. 

1897 

Fotboll tas upp på programmet. AIK-ledaren Sigge Stenberg tog initiativet till att AIK började spela fotboll. Ett lag skapades som spelade på Ladugårdsgärdet, det vi idag kallar Gärdet, på Östermalm i Stockholm. Då fanns det inga fotbollsplaner, inte ens några mål så spelaren fick ta med sig några träpålar som de körde ned i jorden, ett rep fick bli ribba.

1898

Världens vackraste klubbmärke skapas av Fritz Carling

Fritz Carling

Det första klubbmärket (se ovan under år 1891) visade de idrotter AIK sysslade med, men snart kom så många nya grenar med att de inte fick plats i märket. Dessutom tyckte en del att märket mest ”liknade skylten till en sportaffär”. Därför utlyste klubbens styrelse en tävling om ett nytt märke, som den unge löparen och fotbollsspelaren Fritz Carlsson, senare Carling, vann.

Om du tittar närmare på märket ser du att det är en form av sköld, där de böjda flikarna gör att det ser ut att vara gjort av metall.

Ingen vet vad Fritz ville säga med märkets olika delar, men några av dem hittar vi i andra klubbmärken. Torn och borgar är till exempel vanliga förekommer i fotbollsklubbars märken. De visar tydligt att klubben kommer från en stad och utstrålar dessutom trygghet, styrka och kampvilja.

Solsymboler är vanliga genom historien som tecken för livskraft och styrka.

Riddarsläkternas familjevapen är den ursprungliga förebilden till många idrottsmärken.

I dessa riddarsköldar är det vanligt med ett snedställt band, eller balk som det heter när man talar om sådana sköldar. Där placerade Fritz namnet AIK och klubbens födelseår, 1891.

Att Fritz valde färgerna blått och gult i märket beror troligen på att han gillade sitt land och den svenska flaggan; vid denna tid var den så kallade unionsflaggan (Sverige och Norge) mörkare blå. Sedan lade han nog till guld i solen och kanterna, för att det helt enkelt var vackert.

Det är inte bara vi AIK:are som tycker att vi har världens vackraste klubbmärke.

1934 spelade AIK två matcher i England. Klubbledningen passade då efter tips på att beställa nya matchtröjor från Mr Bowmans sportaffär i London. Denna affär var känd för att bland annat sälja tröjor till engelska, italienska, spanska och franska storklubbar. Samtidigt beställdes broderade klubbmärken till tröjorna.

Mr Bowman fick då en idé: han lade ut alla de tröjor och klubbmärken som han hade tagit fram i skyltfönstret. En skylt uppmanade: ”Vilket märke är snyggast? Kom in och rösta!”. Hur många som röstade vet ingen, men vi vet att AIK:s märke vann.

Därför säger vi att vi har ”världens vackraste klubbmärke”.

1900 – 1901

AIK:s vinner sitt första SM-guld i fotboll och försvarar det.

Från 1901 spelade AIK på Idrottsparken, en idrottsplats placerad där Stockholms Stadion nu är belägen. AIK vann SM både 1900 och 1901, båda gångerna besegrande Örgryte i finalen. I den första finalen besegrades Örgrytes förstalag med 1–0 och den andra vanns mot deras andralag genom ”walk over” efter det att AIK i semifinalen besegrat Örgrytes förstalag med 3–0. Detta är enda gången – hittills – som AIK har försvarat ett SM-guld i fotboll.

1905

Bandy startas och kom att bli en av de populäraste grenarna i AIK ända in på femtitalet.

1907

9 mars 1907 antogs våra först kända stadgar.

1908

Våra första landslagsspelare

Två AIK:are, ”Todde” Malm och Kalle Ansén, i Sveriges första fotbollslandslag.

1909

SM-guld i bandy.

1910

AIK flyttar till Råsunda IP
Efter att i tiotalet år ha spelat sina fotbollsmatcher på Ladugårdgärde och Lindarängen ute på Gärdet och dåvarande Idrottsparken (där Stadion nu finns) flyttade AIK sin fotbollsverksamhet 1910 till nybyggda Råsunda IP, på den plats där sedermera Råsunda Fotbollstadion byggdes.

Den nya arenan var klar 1910 och anlades av klubben Vikingarnas FK och Svenska Fotbollförbundet. Den blev AIK:s hemmaarena åren 1910-1912  och hade plats för 2 000 sittande åskådare och cirka 10 000 stående. Därefter blev Stockholms Stadion AIK:s hemmaarena fram till 1937, då Råsunda Fotbollsstadion invigdes. AIK fortsatte dock att spela ett antal hemmamatcher på Råsunda IP även efter 1912 när Stadion var upptaget av annat. AIK tar SM-guld på denna arena 1911 och 1914.

Bowling blir en AIK-gren.

AIK:s första medlemsblad gavs ut. Se det och många fler tidskrifter i AIK:s bibliotek här.

Den svarta tröjan och vita byxor blir AIK:s officiella fotbollsdräkt och samtidigt förebilden för alla andra idrotter i AIK.

1911

SM-guld i fotboll.

1912

AIK flyttar in i sitt nya hem på Stockholms Stadion, men under 1910-talet spelar AIK både på Stadion och på Råsunda IP, från 1920 enbart på Stadion.

1914

SM-guld i fotboll (på Råsunda IP).
SM-guld i bandy.
Ungdomsfotboll startar.

Vårt första ungdomslag
AIK:s första ungdomslag bildades redan 1915, då klubben med ett enkelt anslag i Stadions korridorer bjöd in unga killar att komma och provspela. Av de 24 ynglingar som kom till provträningen togs 23 ut till ett juniorlag. En fick beskedet att han var för ung men var välkommen tillbaka om ett par år. Pojken var den då 13-årige Putte Kock som senare skulle bli uttagen i världslaget.

Juniorlaget som vann DM 1920.

 Många år senare, 1930, bjöd AIK-ledaren Tore Nilsson in även yngre pojkar, flickor spelade inte fotboll på den tiden, till att börja spela fotboll i AIK. Det kom 400 killar, men klubben hade bara plats för 50 spelare. De delades in i olika lag som alla fick namn efter den tidens storlag som började på A, ett lag hette t ex Arsenal, ett Aston Villa, ett AIK. Sedan bjöd man in även andra klubbar och startade en mindre serie, som mest spelades på gamla Råsunda IP i Solna. I dessa AIK-lag och de andra lagen hittade AIK flera spelare som gick den långa vägen till A-laget, en del ända till landslaget.

Tore Nilsson, som bl a var sportjournalist, startade senare, 1948, tillsammans med Aftontidningen AT-cupen i fotboll, som var föregångare till S:t Erikscupen, eller Sanktan som den brukar kallas, och som lever än idag.

1916

SM-guld i fotboll (SM-serien spelades både på Råsunda IP och på Stockholms Stadion).

1919

Putte Kock

Rudolf ”Putte” Kock (1901-1979) debuterar
Av flera ansedd som AIK:s störste genom tiderna. I maj 1919 debuterade han som 17-årig fotbollsbegåvning i både AIK:s A-lag och A-landslaget. Bronsmedaljör och utnämnd till världens bäste vänsterytter i OS 1924. Spelade även bandy och ishockey för AIK. Europamästare i ishockey och bridge (!). Stor ledare i AIK och landslaget (OS-guld 1948, VM-brons 1950 och OS-brons 1952). Senare rikskändis som tipsexpert och sportkommentator i radio och TV. Står staty tillsammans med AIK:s grundare Isidor Behrens utanför Friends Arena.

1921

Klubben börjar spela ishockey. Stadion blir även hemmaplan för ishockeylaget.

1922

Ishockeyn läggs ned.

1923

SM-guld i fotboll.

1924

Allsvenskan startar med AIK som ett av tolv lag.

1925

Ishockeyn åter en AIK-gren.

1929

AIK:s ungdomsishockey föds med ett juniorlag
AIK startade sitt första ungdomslag, ett juniorlag, i ishockey vintern 1929/30. Man tog över en stomme från IFK Stockholms. Den följande vintern vann AIK juniormästerskapet. Efter att ha vunnit sin division mötte AIK först Hammarby i slutomgången. Matchen slutade 2–2 trots att AIK haft tre puckar i mål, vilket domaren dock inte uppmärksammade. I den avgörande matchen besegrades sedan Hermes 1–0. Den ledande spelaren var detta år Henry Nord, assisterad av bland andra den blivande stormålvakten i fotboll Gustav ”Gurra” Sjöberg.

Kolla klubborna. Det kan inte ha varit lätt att dribbla och skjuta med dessa staketliknande träbitar.

1931

SM-guld i bandy.

Ishockeylaget flyttar till det nya Ispalatset, en flyghangar vid Lindarängen på Djurgården, med plats för 1 500 – 2 000 åskådare.

1932

SM-guld i fotboll.

Tennis blir en AIK-gren.

1933

Bordtennis ny gren i AIK.

1934

Första SM-guldet i ishockey.

1935

SM-guld i ishockey.

1937

AIK är med och ”bygger” Fotbollstadion i Solna
Framgångarna i fotboll med ett fullsatt Stadion match efter match gjorde att AIK ville vara med och betala för en ny, stor fotbollsarena i Solna. Det var en jätteuppgift för AIK, Solna Kommun, Svenska Fotbollförbundet och Råsundabolaget som 1936 beslöt att gå samman i projektet att förvandla gamla Råsunda IP till det nya Fotbollstadion. Och det gick undan, året efter stod arenan färdig med en publikkapacitet på 36 000 åskådare.

Arenan invigdes 18 april 1937 med allsvenska matchen AIK-Malmö FF (4-0) inför 24 761 betalande åskådare. Den sista matchen för AIK på Råsunda Fotbollstadion spelades 75 år senare, på hösten 2012  mot italienska SSC Napoli (1-2) i Europa Leagues gruppspel. Därefter revs arenan för att ge plats för bostäder, kontor mm.

SM-guld i fotboll.

1938

SM-guld i ishockey.

1943

Handbollen blir en AIK-gren.

1944

Ishockey flyttar till Råsunda kommunala IP (sommartid tennisstadion), med plats för cirka
4 000 åskådare.

1945

Badmintonstart. Nils ”Tomten” Jonsson, vår främste badmintonspelare, klubbens näste meste mästare med 19 SM-guld.

1946

Curling startar.


SM-guld i ishockey.

1947

SM-guld i ishockey

1948

AIK-spelarna ”Garvis” Carlsson, ”Mona-Lisa” Andersson och Börje Leander vinner OS-guld i fotboll i London under ledning av AIK:aren ”Putte” Kock.

1949

Cupmästare i fotboll.

1950

Cupmästare i fotboll.

1951

Fotbollslaget ur allsvenskan för första gången.
AIK blir svenska mästare i handboll.

1952

Comeback i fotbollsallsvenskan.

1953

Kurre vann Europacupen (dagens Champions League) 1969 med AC Milan och Cupvinnarcupen två gånger och italienska ligan en gång. Med sina 190 mål är Kurre femma i den italienska skytteligan genom tiderna. Han spelade hela 17 säsonger i den italienska serie A, en av världens bästa ligor.

Kurt ”Kurre” Hamrin, född 1934, AIK:s störste genomtiderna kom till A-laget från de egna leden.
En av de största i svensk fotboll. Kom till AIK som tolvåring från Råsunda IS och debuterade 1953 i Allsvenskan och landslaget. Den snabbe, målfarlige högeryttern vann skytteligan 1955 (22 mål) och blev proffs i Italien 1956-71. Kurres alla mål säger allt: Allsvenskan: 54 mål på 62 matcher, italienska Serie A: 190/400, Europacuperna: 20/36. I VM 1958, då Sverige vann silver, svarade han för ett solomål mot Västtyskland (3-1) som kan rankas som tidernas mål i svensk fotboll.

År 2000 utsågs Kurre Hamrin till 1900-talets AIK-legend.

Ishockeylaget degraderas. Laget åker jojo mellan högsta serien och div II (näst högsta serien) under hela 50-talet.

1955

AIK sätter publikrekord i seriebandy med 14 987 åskådare i en match mot Örebro SK på Stadion, rekordet står sig än idag.

1956

Ishockeylaget flyttar till ”månskensrinken” på Solnais på Haglunds IP, som tog drygt 6 000 åskådare.

1958

AIK vinner Wimbledon i tennis. AIK-spelarna Ulf Schmidt och Sven Davidson vinner dubbeln i Wimbledon.

LONDON 19580705. Svenska tennisspelarna Sven Davidson (t.h.) och Ulf Schmidt får segerbucklan av hertiginnan av Kent efter segern i Wimbledons dubbelturnering 1958.

1960

Comeback i allsvenskan i ishockey.

1961

Fotbollslaget ur allsvenskan.

1962

Comeback i fotbollsallsvenskan.

Benny ”Guldfot” Söderling frälser AIK med sitt mål på övertid i kvalmatchen mot Halmia. Därmed var AIK tillbaka i Allsvenskan.

Ishockeylaget flyttar till Hovet, där AIK sätter sitt publikrekord i ishockey: 17 098 åskådare i derby mot Djurgårdens IF.

Hela Sveriges ”Honken”
Leif Honken Holmqvist, f 1942, var AIK:s och Tre Kronors målvakt mellan 1964-1975. Honken kallades världens bästa målvakt och togs ut till världslaget 1969.  Efter det fick han mer än 10.000 beundrarbrev. Alla AIK:are hade Honken som idol på den tiden, men inte bara det, genom de tevesända matcherna blev han hela Sveriges Honken. Honken är med sina 202 landskamper vår meste spelare i Tre Kronor.

Tillsammans med Henrik Lundqvist är Honken Sveriges mest kände målvakt någonsin. 

1970

Damfotbollen startar.

1973

Dambowlingen startar.

1976

Cupmästare i fotboll.

1977

AIK:s dambandy föds.

1979

Fotbollslaget ur Allsvenskan.

1980

Comeback i fotbollsallsvenskan.
Handbollens läggs ned.

1982

SM-guld i ishockey.

1984

SM-guld i ishockey.

Kung Mjällby i blågult

”Kung Mjällby”, en av AIK:s största, kom från de egna ungdomslagen.
Johan Mjällby, född 1971,gick den långa vägen från AIK:s pojk- och juniorlag till vårt A-lag, där han  blev en av AIK:s bästa spelare genom tiderna. Som tolvåring kom han 1984 till AIK:s lag födda 1971 från IK Bele i Järfälla, där han växte upp.

Han spelade 291 matcher i högsta serien, 145 i AIK och övriga matcher i Skottland och Spanien. Han blev svensk mästare med AIK 1998, tog ett cupguld 1996, sju skotska titlar, spelade 49 A-landskamper och var även lagkaptenen i VM-laget 2002. Med sin inställning, karaktär och vinnarskalle har Johan Mjällby för alltid skrivit in sig som en legend i AIK:s fotbollshistoria. För supportrarna är han för alltid ”Kung Mjällby”.

1983

Allsvensk serieseger i fotboll.

1984

Guldbollen till Sven ”Dala” Dahlqvist, AIK:s meste landslagsspelare, 39 A-landskamper, Dala spelade 256 matcher i AIK åren 1975-1987.

1985

Cupmästare i fotboll.

AIK har just avgjort straffläggningen mot Östers IF och tar cupguldet.

1986

Herrbandyn läggs ned.
Ishockeylaget degraderas till div I (näst högsta nivå).

1987

Comeback för ishockeylaget till Elitserien (idag SHL).

1988

Första SM-guldet för dambandyn.

1989

AIK flyttar in i Globen som invigs den 21 februari, med derby mot Djurgårdens IF. AIK:s Mats Lundström gör första målet i Globen.

1991

AIK fyller 100 år.

1992

SM-guld i fotboll, första guldet på 55 år.

Dick Tärnström, från AIK:s pojklag till NHL.
Dick Tärnström, f 1975, har AIK som moderklubb. Han debuterade i SHL för AIK 1992 och spelade junior-VM med Sverige året efter. Efter 9 år i AIK:s A-lag provade Dick sina vingar i NHL, där han spelade totalt 306 matcher under 5 säsonger med New York Islanders, Pittsburgh Penguins, Edmonton Oilers och Columbus Blue Jackets. Han har spelat Stanley Cup-final med Edmonton. 2008 återvände Dick till AIK och förde som lagkapten upp AIK i SHL säsongen efter.

1993

AIK ramlar ur Elitserien i ishockey.
AIK spelar sin första säsong i Damallsvenskan i fotboll.

1994

Ishockeyn tillbaka i Elitserien.

1996

Cupmästare i fotboll.
Innebandyn startar för både herrar och damer (tidigare IBK Solna).

1997

Kvartsfinal i Cupvinnarcupen mot FC Barcelona.
Cupmästare i fotboll.

1998

AIK vinner SM-guld i fotboll.

Anna Jepson, vår främsta bandydam
1998 tog Anna Jepson (f 1983) som 15-åring sitt första guld i bandy. Med 15 finaler och 10 SM-guld med AIK är Anna Jepson vår främsta bandydam. Lägg därtill 46 A-landskamper och 6 VM-guld. Anna började idrotta i mycket unga år, först som flickspelare  i AIK Hockey innan hon som 14-åring bytte puck till boll och en bandyklubba. Anna har i hög grad bidragit till att AIK är Sveriges bästa dambandylag genom tiderna. Efter spelarkarriären har Anna fortsatt som bandyledare, bl a som förbundskapten för svenska dambandylandslaget, som tog  VM-guld 2016.

AIK:s skyttedrottning i bandy, Anna Jepson.


Start för damishockey.

1999

AIK spelar i Champions League och får på Råsunda ta emot storlag som Barcelona, Arsenal och Fiorentina.

Cupmästare i fotboll.

2002

Ishockeylaget åker åter ur Elitserien, och degraderas senare 2004 till div 1 (tredje nivån i seriesystemet) på grund av administrativa misstag från AIK-ledningen. Sejouren i div 1 blev dock bara ett år och 2005 var AIK tillbaka i Allsvenskan.

2003

Handbollen återstartar i AIK, nu för både herrar och damer.

2004

AIK åker ur fotbollsallsvenskan.
AIK:s ishockeydamer vinner SM-guld.
Golf startar för både herrar och damer.
Herrbandyn återstartar.

2005

AIK vinner Superettan i fotboll.

2006

AIK är tillbaka i fotbollsallsvenskan, tar direkt stora silvret.

AIK:s ishockeydamer vinner Europacupen.

AIK vinner sitt första SM-guld i innebandy för herrar.

2006

AIK tar SM-guld i innebandy.

2007

AIK:s ishockeydamer vinner SM-guld.

2008

AIK:s ishockeydamer vinner Europacupen.

2009

AIK tar SM-guld i fotboll och vinner även Svenska cupen.
AIK:s ishockeydamer vinner SM-guld.
AIK tar SM-guld i innebandy.

2010

Ishockeylaget tillbaka i Elitserien.

2011

Boule startar för både herrar och damer.

2012

Friidrott återstartar för flickor och pojkar.

2012-2013

Råsundastadion rivs och AIK flyttar till Friends.
Råsunda Fotbollstadion var AIK:s hemmaarena till och med hösten 2012 då den nya nationalarenan för fotboll, Friends Arena i Solna blev färdig och officiellt invigdes 27 oktober. Den blev AIK:s nya hemmaplan för AIK:s herrlag, och den första matchen spelades våren 2013 mot Syrianska FC och matchresultatet blev 0-0 inför 43 466 åskådare, vilket då var nytt publikrekord för AIK. Det förbättrades 4 november 2018 då AIK mötte GIF Sundsvall i Allsvenskan, återigen en mållös match, men nu inför hela 50 128 åskådare.

2014

Ishockeylaget åker åter ur Elitserien (i dag SHL).
AIK tillbaka i Damallsvenskan i fotboll.

2015

Boxning startar för både herrar och damer.

2016

Basket startar för både herrar och damer (tidigare Solna Vikings).

2017

Brottning startar för både herrar och damer.

2018

AIK tar sitt 12:e SM-guld i fotboll.

AIK sätter sitt publikrekord i fotboll: 50 128 mot GIF Sundsvall (0-0).
AIK är landets publiklag nr 1 genom tiderna; klubben har haft mest publik 40 gånger av 97 (2022).
Bandyherrarna tillbaka i högsta serien.

2020

Johanna Lindell

AIK:s damer tillbaka i Damallsvenskan i fotboll.

Johanna Lindell, från flickfotbollen spelade upp AIK i Damallsvenskan.
Tjugoåriga Johanna Lindell, född 2001, kom som tioåring till AIK Fotboll. Efter spel med AIK:s juniorlag lämnade Johanna Gnaget 2017 och spelade i två andra Stockholmsklubbar innan hon ett år senare återkom till AIK. Johanna bidrog under 2020 starkt till AIK:s avancemang till Damallsvenskan, då hon startade i 20 av AIK:s första 21 tävlingsmatcher innan en skada fick henne att missa resten av säsongen. Johanna har hittills spelat 50 tävlingsmatcher för AIK och hon har svarat för 13 mål.

Amerikansk fotboll startar för herrar (tidigare STU Northside Bulls AFC).

2021

AIK vinner åter publikligan i fotboll, för 41:e gången.

2022

AIK Amerikansk fotboll startar damlag.

2023

AIK Dartförening väljs in som ny specialidrottsförening i AIK.
AIK Fotbolls damer gick obesegrade genom Elitettan och kvalificerade sig återigen till Damallsvenskan.

//AIK:s historikgrupp 2024