Så behandlar AIK dina personuppgifter

AIK värnar om sina medlemmar, leverantörers och anställdas integritet och är mån om
att alltid följa gällande regelverk för dataskydd Var och en har rätt till skydd av de
personuppgifter som rör henne eller honom. För behandlingen av personuppgifter är
AIK personuppgiftsansvarig.

Varför AIK behandlar personuppgifter
AIK behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de medlemsavtal som ingås och
kunna erbjuda god service och korrekt administration av sådana avtal. Behandling sker
också i marknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för föreningar
generellt såsom bokföringsregler. AIK behandlar även personuppgifter för statistiska
ändamål.
AIK kan även behandla personuppgifter som underlag för marknadsanalyser, hantering
av medlemmar, hantering av evenemangsbesökare, affärsuppföljning, affärs- och
metodutveckling samt fakturering. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på
avtalet mellan den registrerade och AIK, på en rättslig förpliktelse, på ett allmänt intresse
eller på den registrerades samtycke.
Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och
offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.
Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande
sekretessbestämmelser, även ske hos andra föreningar inom AIK samt hos såväl
nationella som internationella bolag som utgör personuppgiftsbiträden till AIK.
Behandling hos annan sker emellertid endast om vi känner oss trygga i att era
personuppgifter får maximalt skydd.

Om du inte är medlem hos AIK
AIK behandlar även vissa personuppgifter i marknadsföringssyfte. Detta görs efter en
intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av AIK för sådana ändamål kan du meddela
detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

Dina rättigheter som registrerad
Är dina personuppgifter registrerade hos AIK har du som registrerad rätt att få
information om vilka av dina personuppgifter som AIK behandlar och att invända mot
viss typ av behandling. Om du vill få information om vilka personuppgifter som
behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på den adress som anges nedan.
Behandlar AIK dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka
ett sådant samtycke. Du har även rätt till rättelse av felaktiga uppgifter, rätt till radering
och begränsning samt till invändning av behandling och dataportabilitet. Dataportabilitet
innebär att du har rätt att kräva att AIK tillhandahåller dig begärda uppgifter i ett
elektroniskt format. Du kan även begära att AIK skickar uppgifterna direkt till en annan
personuppgiftsansvarig.

Har du frågor om AIK:s personuppgiftshantering kan du vända dig till medlem@aik.se