Årsmötet och det som sades där

Hej alla AIK Handbollare!

Som ni kanske vet hade vi vårt Årsmöte den 26/5 i Solnahallen, tack till alla som var där! Vi var ca 15-20 personer samt en representant ifrån AIK huvudstyrelse (orf Cecilia Giertta).

Vi hälsar Emma Jonsson välkommen i föreningsstyrelsen, likt Måns Sjöstedt, Mia Gelotte, Freddie Qvennerstedt & Anna Magnusson. Omvalda och kvar från föregående år är Martin Taranger, Dennis Laine, Erik Hammarberg, Johanna Sköldunger, Karin Bülow samt Lasse Larsson (omvald ordförande).
Emma Johansson och Jennifer Frithiof tackar vi för detta år som gått och de hälsar att de gärna finns med och arbetar i våra olika kommiteér och arbetsgrupper men inte i egenskap av styrelseledamöter. Vi letar alltid efter ledare, föräldrar, AIKare och spelare som vill hjälpa till och bidra till att vår fantastiska klubb fortsätter att vara fantastisk! kansli@aik-handboll.se

Dagordningen såg ut som följande:
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av:
Mötesordförande
Sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
6. Framläggande av årsredovisning och årsberättelse
7. Revisorernas berättelse för föreningen
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av arvode för revisorerna
11. Fastställande av:
Årsavgift
Engångsavgift för nästföljande verksamhetsår
12. Förslag som väckts av föreningsstyrelsen eller till föreningsstyrelsen inlämnats av
röstberättigad medlem senast 30 april.
Förändring av stadgarna angående när årsmötet måste hållas.
Förslag från styrelsen angående ny organisation Föreningen – AB.
13. Fastställande av:
Mål och verksamhetsplan
Budget
14. Val av:
Ordförande i föreningsstyrelsen för en tid av ett år
Halva antalet övriga ledamöter i föreningsstyrelsen för en tid av två år
Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
Två till fem ledamöter i valberedningen, av vilka en är ordförande, för en tid
av ett år
15. Mötets avslutande
Länk till dokumenten i sin helhet finns här: Dokument

Ett utav många beslut som togs var att upplösa Aktiebolaget till förmån för föreningen, dvs att samla hela verksamheten under samma organisationsform, Vi är ett AIK hur vi än ser på det!. Kika på länken ovan så ser ni arbetet bakom och motiveringarna till beslutet.
Vidare så hade den nya styrelsen ett arbetsmöte 2020-06-07 där vi beslutade lite mer om verksamheten kommande år. Bland annat att vi skall jobba vidare med Svarta tråden som kommer att bli en central del i vår kultur framåt.
Vi jobbar också vidare med att försöka skapa ett läger på hemmaplan istället för att åka iväg och sova borta i smittotider. Vi återkommer med närmare information!

Framåt Stolta AIK!