Stabil, positiv ekonomi i AIK Bf 2018

131 000 kr i omsättning och +40 000 kr i eget kapital, är AIK Bf:s ekonomiska facit efter 2018. Vi kan m a o lägga en positiv och stabil ekonomi till årets positiva resultat sportsligt och verksamhetsmässigt. Här följer Resultat- och Balansräkning för 2018, Budget för 2019 och Revisionsberättelsen.

Resultatrapport AIK Bf 2018

Rörelsens intäkter                             2018-01-01/2018-12-31          2017-01-01/2017-12-31

Licens- & aktivitetsavgifter                                     23 650                                            4 500

Tävlings-/Träningsavgifter                                      23 715                                          23 213

Idrottslyftet                                                                    27 440                                         41 185

Bidrag AIK                                                                       30 000                                          35 000

Bidrag StBf                                                                             00                                             5 600

Bidrag Solna                                                                    3 000                                                  00

Bidrag Leo Rubio                                                           5 000                                                  00

Gräsroten (Sv Spel)                                                       1 924                                            2 170

Övr intäkter (klubbkläder mm)                              16 982                                                 00

Summa intäkter                                                       131 711 Kr                               106 668 kr

Rörelsens kostnader

Tävlings- och Licensavgifter                                 –  29 680                                        – 19 515

Lokalhyror, Liljeholmen                                          –  12 420                                          – 7 740

Bortaspel                                                                           – 2 472                                          – 6 715

Förbrukningsinventarier                                          – 49 957                                       – 45 083

Övr ext kostnader(klubbkläder mm)                  – 29 539                                          – 6 138

Summa kostnader                                                – 124 068 Kr                                  – 85 191 Kr

Årets resultat                                                              + 7 643  Kr

 

Balansrapport   AIK Bf 2018                    2018-01-01                          2018-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Plusgiro                                                                  35 232                                                 42 875

Summa tillgångar:                                      + 35 232                                             + 42 875

Eget Kapital/Skulder

Eget kapital                                                          35 232                                                 35 232

Årets vinst                                                                                                                        +   7 643

Skulder (Sv Cupen/Dam)                                                                                             – 2 600

Summa eget kapital                                  + 35 232 Kr                                       + 40 275 Kr

Kommentarer till Resultat- och Balansräkningen:  I Licens- & aktivitetsavgifter (intäkter) ligger licenser för 2018 + förbetalda licenser för 2019. Av Tävlings- och Licensavgifter (kostnader) var 7 700 kr klubbundna tävlingsavgifter (Klubb-DM x 2, Sv Cupen x 2, Veterantouren och Seriespel Div 2 och Div 4). I den posten ligger också 3 st licensövergångar á 500 kr + 2 I-Juniorlicenser (2 x 50 kr), samt Förbunds- och Distriktsavgifter. Resten är DM- och SM-starter. Kostnader och intäkter för klubbkläder utgör huvuddelen av Övr intäkter och Övr ext kostnader. Under posten Övr ext kostnader återfinns även kostnaden för Nordeakontot (1 106 kr + löpande avgifter) och en förseningsavgift till Skatteverket (1 250 kr).

 ”Vuxenverksamheten” under 2018 (25 st aktivitetsavg x 400 = 10 000 kr) kostade 12 772 kr (anmälningsavgifter till seriespel Div 2, Div 4, Sv Cupen x 2, Klubb-DM x 2, Veterantouren + resebidrag vid bortaspel). Ett minus på – 2 772 kr (varav 2 600 kr för Sv Cupen/Dam, en skuld som betalts 2019). Därtill kommer Förbundsavgift (1 500 kr) och Distriktsavgift (500 kr). Delar man dessa utgifter mellan ”Vuxen” och ”Ungdom”, är det faktiska underskottet i ”basverksamheten” på vuxensidan – 3 772 kr. Det faktiska underskottet är dock större eftersom anläggningsunderhåll, anläggningsinventarier, skatteskuld (förseningsavgift) och vuxenaktiviteter, täckts med medel från ungdomsverksamheten.

Eftersom AIK Ungdomsboule inte utgör formellt en egen sektion i AIK Bf utan är ett verksamhetsnamn, redovisas inte den ekonomiska verksamheten separat utan som bidrag på intäktssidan och som utgifter på kostnadssidan i AIK Bf:s Resultaträkning. Barn- & Ungdomsverksamhetens överskott i verksamheten, är det som även 2018 garanterat underskott i ”Vuxenverksamheten” (se ovan). Ungdomspengarna betalade för Tårtkalaset (mars), Banhyra Årsmöte/Social-KM (mars), Banhyra & smörgåstårtor/Singel-KM (sept), skyttematta + schablon, vattenslang + ban-matta Byparken, förseningsavgift till Skatteverket mm (Övr externa kostnader).

Trots minskade bidrag och ändrade bidragsregler för Idrottslyftet (som tillsammans ledde till minskade intäkter på ungdomssidan) och trots kostnadstäckning på ”vuxensidan”, gör ungdomsverksamheten ett överskott på nästan + 9 000 kr.

Sammanfattning: Omsättningen ökade under 2018 med bibehållen balans mellan intäkter och utgifter, vilket ger drygt 5 000 kr mer på föreningens konto vid årsskiftet 2018/2019 (42 875 kr), jämfört med årsskiftet 2017/2018 (35 233 kr). Föreningens omsättning har varit c:a 132 000 kr och eget kapital är vid årets utgång c:a  + 40 000 kr.

Budget AIK Bf 2019

KOSTNADER

Fasta kostnader

Nordea Föreningskonto 1 100 kr

Sv Cupen/Dam 1 500 kr

Distriktsavgift 500 kr

Förbundsavgift 1 500 kr

Spelavgift Div 3  1 000 kr

Spelavgift Div 1   2 000 kr

Spelavgift VetSerie + VetTour 1 500 kr

Klubb-DM (Öppen, V55, V65)  1 800 kr

Summa: – 10 900 kr

Rörliga kostnader

Rest skuld Sv Cupen/Dam 2018  – 2 600 kr

SPI (wifi) – 400 kr

Klubbtröjor  – 10 000 kr

Summa kostnader (jan – maj) : – 23 900 kr

INTÄKTER

Aktivitetsavgifter  (26 x 400) + 10 400 kr

Bidrag AIK (klubbtröjor)    + 10 000 kr

Stockholm Petanque Invitational  + 6 700 kr

 Summa intäkter (jan – maj): + 26 700 kr

Summa (jan – maj): + 2 800 kr

Kommentar:

Budgeten omsluter bara ”vuxenverksamheten”, eftersom osäkerheter kring samarbetet med Solna Stad gör det svårt att budgetera kostnaderna för ungdomsverksamheten. Ungdomsverksamheten bygger helt på bidragsintäkter, därför går det inte heller att säga vilka bidrag som kommer att beviljas 2019. Ungdomsverksamhetens kapital (överskott) har under 2017 och 2018 täckt kostnader och garanterat ”vuxenverksamheten”. Intäkterna från SPI gör det möjligt att 2019 fördela + 2 800 kr på ”vuxenverksamheten”, t ex kostnader vid ”bortaspel” och andra ”vuxenverksamhets”-aktiviteter utan att nagga på ungdomsverksamhetens pengar.

Revisionsberättelse för AIK Bouleförening med organisationsnummer 802460-0374, avseende verksamhetsåret2018-01-01–2018-12-31

Vid granskning av AIKBouleförenings räkenskaper för tiden 2018-01-01—2018-12-31 har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och skattekonto har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens årsberättelse uppvisats.

 Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda stadgar finns och antagna stadgar finns enligt mig icke anledning till anmärkning.

Slutsats

Jag föreslår årsmötet utifrån ovan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar samt att resultat- och balansräkning, jämte förslag om resultatdisposition fastställes av årsmötet.

Stockholm den 14 april 2019

Stefan Widenholm

Förtroendevald revisor