Vem tar politiskt ansvar för den breda barnidrotten?

Om en vecka är det val till Riksdag, Landsting och Kommun. Partiernas idrottspolitiska löften är få och handlar på lokalplanet uteslutande om simhallar, fler fotbollsplaner och upprustade idrottsanläggningar. Samtidigt vet vi att allt fler barn av olika skäl väljer bort idrott. Riksidrottsförbundets egen statistik visar också att barn slutar i genomsnitt efter fyra år, i den traditionella föreningsidrott politikerna väljer att lägga alla pengar på. Det är ett bisarrt politiskt feltänk. Vem tar politiskt ansvar för den breda föreningsdrivna barnidrotten, den som vill väcka barnens egen lust till rörelse och idrott och som säkerligen på ett framgångsrikare sätt leder till ett livslångt idrottsutövande? AIK Boule söker nu Solna Stads Hållbarhetsstipendium, för att än mer aktivt driva arbetet med alla barns rätt och möjlighet till idrott.

Sedan våren 2017 bedriver AIK Bouleförening ett aktivt arbete för att bygga upp en bred idrotts- och rörelseverksamhet i Solna, där alla barn och ungdomar oavsett individuella förutsättningar kan delta utan kostnad. Barns rätt och möjlighet till idrott får inte begränsas av vare sig plånbok eller individuella förutsättningar.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Allt fler barn väljer bort idrott av olika skäl, för ett stillasittande liv. De medicinska konsekvenserna syns redan, med en dramatisk ökning av symptom bland 15-åringar som tidigare visat sig först i övre medelåldern (t ex benskörhet). Vi ser också att barn slutar allt tidigare med föreningsidrott (i genomsnitt efter fyra år, RF:s egen statistik) utan att sedan välja ny och annan idrott.

För AIK Bouleförenings del innebär det att vi lagt vårt fokus på åldersgruppen 6 – 9 år. Vi vet att de flesta barn som börjar med idrott i den åldern, börjar under inflytande av föräldrarna och att det då blir ”riktiga” idrotter med föräldrarnas ögon sett och utifrån ett vuxenperspektiv. Vi vet också att de barn som intebörjar med idrott, inte heller söker sig till idrottsanläggningarna. Ska barn i lågstadieåldern få en chans att möta idrott på sina villkor och få en egen lust till idrott, måste det ske via skola och parklekar för att ge dem ett eget och positivt första intryck av vad idrott kan vara. Därför arbetar vi prioriterat mot skola, Fritids och Parklekar i Solna. Vi medverkar på Andreasdagen i Solnahallen och vi erbjuder gratis hjälp att starta upp bouleaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Ett tidigare försök med schemalagd bouleverksamhet på Fritids, slog väldigt väl ut. Två Fritidsavdelningar på Skytteholmsskolan prövade boule hösten 2012, med resultat att ca 40 barn frivilligt spelade boule en gång i veckan under hela höstterminen fram t o m höstlovet. Hälften av barnen höll inte på med annan idrott och drygt hälften av barnen var flickor.

Under perioden juni – augusti 2018, har drygt 300 Solnabarn i åldrarna 6 – 9 år provat boule gratis. Vi har dessutom haft kostnadsfria bouleaktiviteter på parklekarna Pampas, Byparken och Skytteholm. Men när skolorna nu börjat, finns ingen möjlighet för barnen att få fördjupa sin evt nyfikenhet och göra den till ett intresse. Samtidigt vet vi att skolan skriker efter mer dagliga rörelse- och idrottsaktiviteter. Och vi vet att idrottslärarna och Fritidspersonalen inte själva orkar/hinner med att organisera dessa aktiviteter.

AIK Bouleförening erbjuder därför alla intresserade skolor i Solna gratis bouleaktivitet en gång/vecka, förutsatt att bouleaktiviteten är schemalagd. Vi erbjuder gratis lärar- och pedagogfortbildning i hur man kan arbeta pedagogiskt med boule inom ramen för Fritidshemmens och Grundskolans läroplaner. Vi gör det för att vi vet att många barn tycker att boule är en rolig aktivitet när de fått prova på några gånger. För många barn saknar boulen också den negativa idrottsstämpel som kan hålla dem från annan idrott.

Vi vill med boulen erbjuda alla Solnabarn en möjlighet att på ett billigt, enkelt och roligt sätt möta idrott utan att de tänker på det. Idrott där fokus ligger på glädje och gemenskap. Vi vill på så sätt skapa en omedveten idrottspositiv spiral. Och vi vill framförallt rikta in oss på att nå alla de barn som av olika skäl väljer bort idrott och annan rörelseaktivitet på fritiden. Men informationen når inte fram till de som beslutar på skolorna.

Ett stipendium skulle möjliggöra att vi kan fortsätta bearbetningen av skolorna i Solna genom att ta fram ett riktat informationsmaterial. Idag har vi inte dessa möjligheter. Stipendiet skulle ge oss dessa ekonomiska möjligheter.

Jonas Almquist

Ordförande, AIK Boule/AIK Ungdomsboule