AIK kallar till extra årsmöte

AIK kallar till extra årsmöte i samband med AIK FF:s årsmöte den 5/3. Ärendet gäller bildandet av AIK Basket. Registrering av medlemmar i AIK inleds kl. 17.30 och det extra årsmötet börjar kl. 18.00. Se vidare nedanstående dagordning och handlingsplan.

AIK kallar till extra årsmöte i samband med AIK FF:s årsmöte den 5/3. Ärendet gäller bildandet av AIK Basket. Registrering av medlemmar i AIK inleds kl. 17.30 och det extra årsmötet börjar kl. 18.00.

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
6. Förslag till bildande av AIK Basketförening
7. Mötets avslutande

Här nedan finns AIK Baskets handlingsplan
Handlingsplan, AIK Basket