Information från huvudstyrelsen till dig som AIK-medlem

Vi i huvudstyrelsen vill passa på att önska alla AIK-medlemmar en riktigt trevlig sommar. Du som medlem gör skillnad för AIK och alla dess idrotter.

Det är med tillförsikt som vi i styrelsen har arbetat utifrån vår verksamhetsplan under det gångna året. Mycket av arbetet pågår för fullt och vi tänkte kort informera nedan om delar av vårt arbete.
Glöm inte heller att boka in den 22 september 2018 i era kalendrar då både årsmöte i AIKs huvudförening samt AIK-galan äger rum.

Huvudstyrelsen följer den verksamhetsplan som tidigare publicerats på hemsidan, se HÄR. Nedan presenteras kort de arbetsgrupper och de frågor som dessa har att behandla utöver det ordinarie styrelsearbetet.

Kommunikationsgruppen
Syftet är att aktivera den externa kommunikationen från Huvudföreningen så att det vi gör också blir synliggjort för medlemmarna och allmänheten. Målet är också att synkronisera kommunikationen med andra delar inom AIK-familjen, ex AIK Fotboll.

Vi har under verksamhetsåret haft ett stort antal möten internt inom gruppen och inom styrelsen, liksom med andra delar av AIK-familjen. Vi har också haft tre möten med Solna Stad och två möten med Solna SAM. Vad som återstår och står närmast framåt är arbetet med sociala medier.

I kommunikationsgruppen ingår Cecilia Giertta och Cecilia Wahlman.

Stadgeöversynsgruppen
Styrelsen valde från början följande personer att ingå i gruppen: Olov Lindquist (sammankallande), Lars Söderqvist, Cecilia Giertta, Lotta Lindholm, Leo Rubio, Helena Roxtorp, Vassilio Vassiliadis, Daniel Torbjörnsson, Axel Granath och Juho Bah.

Daniel Torbjörnsson avsade sig uppdraget och Juho Bah var inte närvarande på något möte, men övriga deltog i arbetet och var närvarande vid minst två av de sju sammanträdena som hölls under 2017/2018.

Arbetsgruppen hade som uppgift att gå igenom hela våra nuvarande stadgar och föreslå förändringar av desamma. Gruppen skulle särskilt se över frågan om när man ska betraktas som medlem. Styrelsen ville att gruppen skulle ha ett färdigt förslag till årsmötet 2018. Ett färdigt förslag har också överlämnats till styrelsens möte 2018-05-22. Gruppens arbete kan därför betraktas som avslutat.

Medlemsengagemangsgruppen
Arbetsgruppen har som huvuduppgift att arbeta för att utöka antalet medlemmar i AIK och utveckla medlemskapet samt vidta åtgärder för att engagera och öka deltagandet bland medlemmarna på årsmötet.

Medlemsengagemangsgruppen har genomfört 12 arbetsmöten och bland annat arbetat med följande:

Infört intern tävling till AIKs idrotter för värvning av nya medlemmar, tydliggjort fördelningsnyckeln för idrotterna för ökat incitament av medlemsvärvning samt i samarbete med Föreningshuset sett över medlemsregistret.

En utvärdering kring senaste årsmötet har genomförts med nya förslag inför kommande årsmöte. Däribland upprättande av en AIK- Gala samma dag för att locka fler till årsmötet och öka engagemang och deltagande bland medlemmar.

Ett omtag har gjorts kring ”Gnagis” för att säkra upp löpande arbete och utveckla profileringen och engagemanget kring Gnagis.

En medlemsenkät har genomförts med över 4000 svarande för att efterfråga bl.a. vad som efterfrågas i medlemskapet och hur vi gemensamt kan stärka medlemskapet ytterligare. En enkät som kommer att presenteras efter sommaren för medlemmarna.

Genomfört matchvärdskap på AIK Hockey i samband med AIKs födelsedag den 15 februari.

Det kommande arbetet har fokus på kommande informationsmöte, årsmöte samt AIK- Galan men också inbjudan och upprättande av tydligare dialog och samarbete med AIKs supporterföreningar samt uppföljning av idrotternas värvningsaktiviteter av nya medlemmar.

I medlemsengagemangsgruppen ingår Johan Huldt (sammankallande), Lotta Lindborg, Tommy Lindqvist, Anna Pierre och Richard Månsson

Mål- och verksamhetsplanegruppen
Mål och verksamhetsgruppen består av Cecilia Giertta, Lars Söderqvist, Cecilia Wahlman och Lotta Lindborg. Syftet med gruppen var i första hand att snabbt ta fram de mål och den verksamhetsplan som Årsmötet efterfrågade, och som styrelsen själv kunde arbeta med. Gruppen samlades under två gemensamma dagar och arbetade fram ett dokument som presenterades för styrelsen bara en månad efter Årsmötet. Efter diskussioner och synpunkter och vissa korrigeringar kunde dokumentet presenteras på hemsidan inom de två stipulerade månader som Årsmötet gett oss som tidsram.

De mål och den verksamhetsplan som togs fram omfamnar allt arbete styrelsen gör i de olika arbetsgrupperna, och sträcker sig också längre fram i tiden än till Årsmötet 2018.

Strukturarbetsgruppen
Strukturarbetsgruppen har bestått av Tommy Lindqvist (sammankallande), Olov Lindquist, Lotta Lindholm, Cecilia Giertta, Christer Malmsten, Daniel Torbjörnsson och Nils-Olof Zethrin.

Arbetsgruppen har haft i uppgift att förbereda en diskussion om eventuella nya förslag om ny struktur inom AIK. Gruppen har sammanträtt och gått igenom ämnet. Diskussionen har främst berört för- respektive nackdelar med nuvarande organisationsstruktur i jämförelse med att organisera AIK som en alliansförening. Eftersom ingen medlem idag aktivt driver frågan om ett strukturbyte har styrelsen beslutat att vi ej kommer lägga något förslag om detta och inte heller föra en vidare diskussion i ämnet.

Historikgruppen
Gruppens primära uppgifter är att värna om, förvalta och hålla levande klubbens anrika historia. Under året har Historikgruppen arbetat utifrån en aktivitetsplan som togs fram i höstas. Här kommer ett axplock av genomförda aktiviteter:

Arkivering för framtiden
AIK HS har beslutat att donera allt arkivmaterial till Stadsarkivet för att det ska finnas där för framtida forskning och historieskrivning. AIK samverkar med Stadsarkivet för att detta ska skötas så professionellt som möjligt. Historikgruppen har kommit en bra bit på väg med att sortera och katalogisera en större mängd material som kommer att överlämnas till Stadsarkivet. En arkivplan kommer också att tas fram.

En AIK-historisk ljudguide i Solna
Solna stad och AIK har tagit fram en ljudguide för mobiltelefoner som låter lyssnaren ta del av stadens idrottshistoria, samtidigt som den guidar till platser för gamla och nuvarande idrottsanläggningar i Solna. Texterna är framtagna av medlemmar i Historikgruppen.
HÄR kan du ladda ned den.

Övriga aktiviteter
I samband med invigningen av Solna Konsthall bidrog AIK med en del föremål som ställdes ut och arbetet med att åtgärda den trasiga stenen i AIK-parken är i full fart. Kransnedläggning på AIKs grundarens Isidor Behrens gravplats på AIKs födelsedag den 15 februari.

Vill du bidra i gruppens arbete? Läs mer HÄR.

 

Ha nu en riktig trevlig sommar önskar vi i AIK Huvudstyrelse