Kategoriarkiv: Klubben

Årsmöte 25 september

Dagordning AIK årsmöte 2017

Årsredovisning AIK HF 2016-2017

Förvaltningsberättelse AIK HF 2016-2017

AIK HF Budget 2017-18

Förslag ny Vision och verksamhetsidé AIK HF 2017-2018

Årsredovisning AIK Bowling 2016-17

Verksamhetsberättelse AIK Bowling

Årsredovisning AIK Friidrott

Verksamhetsberättelse 2016-2017 AIK Friidrott

Uppdrag från föregående årsmöte 2016

Förslag till stadgeändring

Motion 1 AIK stadgar

Motion 2 AIK stadgar

Motionssvar AIK Stadgar

Motion_AIK_Golf

Motionssvar AIK Golf

Valberedningens förslag. Årsmöte AIK 2017

Förslag styrelse AIK Bowling

Förslag styrelse AIK Friidrott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från huvudföreningens informationsmöte

Allmänna Idrottsklubben genomförde ett informationsmöte för våra medlemmar i Solna Gymnasium måndagen den 4 september. Närvarande var huvudstyrelsen samt representanter för våra föreningar/sektioner.
Kanslichef Jonas von Kjerrulf informerade om huvudföreningens dagliga verksamhet. I kansliets uppgifter ingår bland annat medlemsregistrering, medlemsvård, medlemsvärvning, bevakning av AIK:s varumärkesskyddade klubbemblem samt att vara en sammanhållande länk mellan huvudföreningen och våra idrotter.
Huvudstyrelsen redogjorde för huvudföreningens ekonomi som är mycket tillfredsställande. Överskottet delas ut i form av bidrag som kan sökas av våra idrotter under två bidragsperioder; höst alternativt vår beroende på verksamhetsår. Kassör Göran Cederwall informerade även om de bidrag och lån som idrotterna erhöll av huvudföreningen under gångna verksamhetsåret. Kassören redovisade AIK:s budget för verksamhetsåret 2017/18. AIK har en ekonomi i balans sedan flera år. Det är resultatet av hårt arbete med att sanera skulder och att öka intäktssidan. Att öka medlemsantalet har dessutom inneburit en starkare ekonomi för huvudföreningen och tack vare det kan vi utge bidrag och stötta våra idrotter ekonomiskt. Ju fler medlemmar desto starkare ekonomi för huvudföreningen och därmed mer ekonomiska medel till våra föreningar/sektioner. För varje ny medlem kan vi ge cirka 300 kronor per år i snitt till idrottsverksamheten i AIK.
Ledamoten Anna Pierre informerade medlemmarna huvudstyrelens tillsatta arbetsgruppen och dess uppgifter. Arbetsgrupperna är följande: ”Kansliets Framtid” (avslutat; reviderade arbetsuppgifter för kanslichef respektive medlemsansvarig), ”Medlemsengagemangsgruppen”, ”Föreningsstruktur”, ”Stadgeöversynsgruppen” samt ”Historikgruppen”.
Anna Pierre informerade även om den digitala plattformen VoteIT som ska användas inför och under årsmötet. Medlemmar, vilka erlagt sin medlemsavgift för år 2017, kan via VoteIT korrespondera kring handlingar och ställa frågor samt på årsmötet följa besluten online och på distans. Medlemmar kommer dock inte att kunna e-rösta via VoteIT. Mer information om VoteIT såsom när och hur medlemmar kommer att kunna logga in i VoteIT kommer ut inom kort.
Ledamoten Lotta Lindholm redogjorde huvudstyrelsens förslag på ny verksamhetsplan för huvudföreningen. Beslut fattas av medlemmarna i samband med årsmötet 25 september.  Visionen är att stärka AIK:s position som en öppen, inkluderande och framgångsrik förening. Verksamhetsidén har följande inriktning: ”Främja idrotternas framgång”, ”Utveckla och stärka medlemskapet”, ”Vårda AIK:s identitet” samt ”Främja samverkan i AIK-familjen”.
För att vidga och utveckla värdegrundsarbetet har huvudföreningen beslutat att anlita Jacob Martinsson. Jacob ska utbilda våra respektive idrotter i AIK Stilen och klubbens värdegrundsarbete.
Våra idrotter berättade om sina respektive verksamheter följt av frågeställningar från våra medlemmar. Närvarande var representanter från AIK Bandy, AIK Basket, AIK Boule, AIK Bowling, AIK Boxning, AIK Friidrott, AIK Fotboll AB, AIK Fotboll FF, AIK Golf, AIK Innebandy samt AIK Ishockey.
Moderator för kvällen var ledamoten Mikaela Luthman. 51 medlemmar närvarade på mötet i Solna Gymnasium.

AIK kallar till informationsmöte

AIK bjuder in till informationsmöte måndag 4 september i Solna Gymnasium. Mötet startar kl 18.30 och beräknas vara slut senast kl 22.00. Huvudstyrelsen samt representanter för alla våra idrotter är på plats för att informera om respektives verksamhet och vi välkomnar våra medlemmar att närvara och ställa frågor till huvudstyrelsen samt till våra sektioner/specialidrottsföreningar. För att mötet inte skall dra ut för mycket på tiden så är frågor och svar tidsbegränsat för respektive sektion/förening. Huvudstyrelsen kommer även att informera om de förändringar som görs inför huvudföreningens årsmöte den 25 september.

Informationsmötet och de förändringar som görs inför årsmötet är ett resultat av arbetet i den arbetsgrupp som under det gångna verksamhetsåret haft i uppdrag att se över och föreslå förändringar för ett ökat medlemsengagemang i AIK.

Nedan följer relevanta handlingar inför måndagens möte.

Årsredovisning AIK HF 2016-2017

Förvaltningsberättelse AIK HF 2016-2017

AIK HF Budget 2017-18

Förslag ny Vision och verksamhetsidé AIK HF 2017-2018

Information gällande AIK:s klubbmärke

Gällande AIK:s grafiska manual från 2007 och riktlinjer kring hanteringen av AIK:s klubbmärke så har AIK Fotboll för AIK:s huvudförening (AIK HF) föreslagit en konkretisering för att mer passa dagens behov gällande tryckteknik och digital användning. Delen gällande klubbmärket i den grafiska manualen från 2007 har tyvärr ej efterföljts i AIK och av dess sektioner och anledningen till detta är att färgkoderna i den grafiska manualen från 2007 ej uppfattats som historiskt korrekta under senare år och med den digitala standarden som nu finns.

Under våren 2016 föreslog AIK Fotboll för AIK HF att fastställa en ny och uppdaterad grafisk manual för föreningen efter att AIK HF önskat hjälp av AIK Fotboll i frågan. AIK HF har hela tiden varit informerade om processen och ställt sig positiva till det. AIK Fotboll lämnade under hösten 2016 in en fullständig grafisk manual gällande klubbmärket och AIK HF gav då ett godkännande till AIK Fotboll att använda sig av den nya och uppdaterade manualen. Det är med andra ord ingen enskild medarbetare på AIK Fotboll som agerat på eget initiativ.

AIK HF kommer under 2017 att ta hjälp av AIK Fotboll gällande fastställande av en uppdaterad grafisk manual som ska gälla för hela föreningen. Detta för att skapa ett enhetligt uttryck för hela AIK.

Kort information om färgerna i AIK:s klubbmärke: RGB-uppgifterna för digital användning, d v s på datorskärmar, tv, mobiltelefoner, etc i den grafiska manualen från 2007 har inte uppfattats lika korrekta som motsvarande färgvärden för tryckt material (PMS och CMYK). Med den digitala teknik som fanns för tio år sedan (2007) då den grafiska manualen fastställdes kan och bör de färgvärden som angavs i manualen ha sett riktiga ut på dåtidens skärmar. Det ska även läggas till att PMS- och CMYK-färgerna i manualen 2007 behöver anpassas efter dagens tryckteknik.

I och med den digitala utvecklingen sedan 2007 så har med tiden de angivna färgvärdena (RGB) uppfattats som felaktiga på nutidens skärmar. AIK Fotbolls förslag till AIK HF tillkom för att anpassa AIK:s klubbmärke efter den teknik som finns idag, men samtidigt behålla den historiska färguppfattningen gällande AIK:s klubbmärke.

Exempelvis så har den gula färgen i AIK:s klubbmärke under senare år uppfattats mer neongul än den gula färg som AIK historiskt sett har haft vilket av många har uppfattats som felaktigt. Ett annat exempel är att i den grafiska manualen från 2007 används ett klubbmärke med det så kallade ”brutna A:et” vilket är helt felaktigt. Även fler mindre detaljer gällande klubbmärket är felaktiga i den grafiska manualen från 2007.

Text: AIK HF och AIK Fotboll

Denna text är även publicerad på AIK Fotbolls hemsida, www.aikfotboll.se

Observera att tryckfärger (CMYK & Pantone/PMS) ej går att återspegla till 100% i digitalt utförande. Ovanstående visar hur Adobe Illustrator återger PMS-färgerna i digitalt utförande.
Observera att tryckfärger (CMYK & Pantone/PMS) ej går att återspegla till 100% i digitalt utförande. Ovanstående visar hur Adobe Illustrator återger CMYK-färgerna i digitalt utförande.

AIK är fortsatt det starkaste varumärket!

Tidningen Sport & Affärer har genom undersökningsföretaget Demoskop, frågat svenska folket, vilka tre svenska idrottsklubbar de anser har det starkaste varumärket. I årets mätning stärks AIK:s position ytterligare jämfört med förra året.

AIK-Starkaste varumärket

Idrottsklubbarna med starkast varumärken 2017 – topp 10 (förra årets placering och procentsatser inom parentes).

  1. AIK (1) 18,4% (16,4%)
  2. Malmö FF (3) 12,8% (13,1%)
  3. Djurgårdens IF (3) 12,7% (12,9%)
  4. IFK Göteborg (2) 12,1% (15,9%)
  5. Hammarby IF (5) 9,0% (7,8%)
  6. Frölunda Indians (6) 6,7% (4,7%)
  7. Leksands IF (9) 3,1% (2,0%)
  8. Färjestads BK (7) 2,3% (3,3%)
  9. Skellefteå AIK (8) 2,0% (2,8%)
  10. Brynäs IF (11) 2,0% (1,9%)

Om Sport & Affärer
Sport & Affärer är en oberoende affärstidning på nätet som ska fungera som en länk mellan idrott, näringsliv och samhälle. Sport & Affärer är en periodisk tidskrift som dessutom utkommer fyra gånger per år som tematidning i hela riksupplagan av Dagens Industri.

Årsmöte AIK Boule

Härmed kallas till ordinarie årsmöte i AIK Bouleförening.
Tid: Onsdagen den 22 mars kl 18:30. Registrering påbörjas kl 18:00
Plats: AIK:s kansli, Evenemangsgatan 31, Solna
Förslag till dagordning:
1. Justering av röstlängd
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av a) ordförande; b) sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
5. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning
6. Rapport från den bolagiserade verksamheten om sådan finnes
7. Revisorernas berättelse för föreningen och i förekommande fall koncernen
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för FS för den tid revisionen avser
10. Fastställande av arvode för revisorerna
11. Fastställande av årsavgift
12. Förslag som väckts av FS eller till FS inlämnats av sektion eller röstberättigad medlem senast den 15 januari
13. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget
14. Val av a) ordförande i FS för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i FS för en tid av två år; c) två revisorer, jämte två suppleanter, för en tid av ett år; d) tre till fem ledamöter i VB (av vilka en ordf.) för en tid av ett år.

AIK 126 år

Onsdagen den 15 februari firade AIK sin 126:e födelsedag. Firandet inleddes med frukost på Wienercafeét i centrala Stockholm där allting började 1891 och fortsatte med att en delegation från AIK:s historikgrupp fick hedersuppdraget att lägga klubbens krans på Isidor Behrens grav på Norra kyrkogården. Hans Bolling och Bosse Hansson flankerar den magnifika gravstenen. På kvällen fullbordades AIK:s festligheter med seger för ishockeylaget mot BIK Karlskoga.

AIK firar 126 år

Onsdagen den 15 februari 2017 fyller Skandinaviens största idrottsklubb 126 år! Efter det fantastiska jubileumsåret, som firades som det anstår vår lika fantastiska klubb, inleds det nya året och den 126:e födelsedagen traditionsenligt med en träff på den historiska plats där allting en gång började – nämligen på Biblioteksgatan 8 i centrala Stockholm. Wienercaféet erbjuder just denna födelsedag en frukost innehållande kaffe/téblandning, färskpressad apelsinjuice och nybakad fralla fylld med skinka och ost för oss AIK:are till det reducerade priset 99 kr. Naturligtvis serveras även som sig bör den alltid lika goda AIK-bakelsen för 65 kr. Precis som förra året är den bakre delen av matsalen reserverad för oss AIK:are, men nytt för i år är att öppningstiden är mellan kl 07:00 och 11:00 för Er som vill avnjuta en god frukost eller AIK-bakelsen innan arbetet dagen till ära. Gör som många och däribland AIK Fotbolls sportchef Björn Wesström – börja födelsedagsfirandet med frukost på Biblioteksgatan 8!

Det går naturligtvis alldeles utmärkt att besöka Wienercafeét resterande del av dagen om Ni inte har tid att infinna Er på morgonen/förmiddagen. Passa på att inleda födelsedagsfirandet där vår kära klubb bildades innan Ni beger Er till grundaren Isidor Behrens grav på Norra begravningsplatsen med adressen Solna kyrkväg. Ni finner Isidor Behrens gravplats A 637 i kvarter 17 C. Efter det fortsätter firandet på ett välbesökt Hovet och den oerhört viktiga allsvenska hockeymatchen mellan AIK – BIK Karlskoga med nedsläpp kl 19:00. Känn Er varmt välkomna till en riktig AIK-dag!