Kategoriarkiv: AIK Boule

Ny styrelse i AIK Bf

2017 var året när AIK Boule gjorde en kraftfull omstart. Ett år som inleddes med 7 st tävlingslicenser, ingen ekonomi, ingen budget och ingen verksamhetsplan. En mäktig nystart som ledde till att året avslutades med 25 tävlingslicenser och massor av positiv energi.

Den energin har präglat 2018, ett år med både föreningsframgångar och sportsliga framgångar. Å ena sidan över 300 st Solnabarn i Sommarlovsboulen. Å andra sidan Brons i Sv Cupen Dam, Silver i Klubb-DM, en rad medaljer på DM, Brons i Dam-Trippeln på SM, direktuppflyttning till Div 1 och uppflyttning till Div 3 för ”andralaget”. Men också ett år där omsättningen ökade till 130 000 kr och det egna kapitlet till 40 000 kr. Det förhållandet mellan omsättning och eget kapital, är en dröm för varje sportslig verksamhet. Men också ett år när AIK Boule tillsist fick sina första egna matchtröjor, efter sju år med olika upplagor av AIK Fotbolls matchtröjor.

Nu väntar ett nytt år där den positiva energin ska bibehållas och leva vidare. Ett år när positiv energi ska förvandlas till vardag, men till rolig och framåtsyftande vardag. En grannlaga uppgift både för styrelsen och för föreningen.

– I musikbranschen brukar man säga att den tredje skivan är svårast, och lite så är det för en förening som gjort en bra nystart. Det tredje året är jobbigast: Hur säkerställer man verksamheten så att man fortsätter framåt och undviker en dipp, sade Jonas Almquist som lett AIK Boule sedan nystarten och nu omvaldes som ordförande för 2019.

Den nya styrelsen i AIK Bouleförening blir Krister Lindberg, Hans Liljecrantz, Pehr Grånefors, Jean-Noel Henry, Kenneth Runeborg och William Wahman. Ny valberedning blir Jörgen Andersson och Helene Palovaara Di Tella, med särskild uppgift att öka andelen kvinnliga ledamöter i den styrelse som ska väljas på Årsmötet 2020.

Nuvarande revisorn Stefan Widenholm omvaldes som revisor. Han blir också sammankallande i den grupp som ska se över AIK Bf:s stadgar i förhållande till Huvudföreningen AIK:s stadgar och konsekvenserna av kommande nya avtal mellan Huvudföreningen AIK och dess sektioner och specialföreningar.

 

Valberedningens förslag

Förslag till styrelse 2019:

Ordförande      Omval 1 år        Jonas Almquist

Ledamot            Omval 2 år        Hasse Liljekrantz

Ledamot            Nyval 2 år          Kenneth Runeborg

Ledamot            Nyval 2 år          Jean-Noel Henry

Ledamot            Nyval 2 år          William Wahman

Ledamot            Fyllnadsval 1 år  Krister Lindberg

Kvarstår på mandat från förra årsmötet:

Ledamot            1 år kvar             Pehr Grånefors

Annelie Westin har bett att få lämna styrelsen med 1 år kvar på sitt mandat, av tidsbrist

Adjungerad till styrelsen:      Rickard Franck, AIK HS1

Revisor               Omval 1 år        Stefan Widenholm

Valberedning: Jörgen Andersson och Helene Palovaara Di Tella

Stockholm 2019-04-02

Stabil, positiv ekonomi i AIK Bf 2018

Resultatrapport AIK Bf 2018

Rörelsens intäkter                             2018-01-01/2018-12-31          2017-01-01/2017-12-31

Licens- & aktivitetsavgifter                                     23 650                                            4 500

Tävlings-/Träningsavgifter                                      23 715                                          23 213

Idrottslyftet                                                                    27 440                                         41 185

Bidrag AIK                                                                       30 000                                          35 000

Bidrag StBf                                                                             00                                             5 600

Bidrag Solna                                                                    3 000                                                  00

Bidrag Leo Rubio                                                           5 000                                                  00

Gräsroten (Sv Spel)                                                       1 924                                            2 170

Övr intäkter (klubbkläder mm)                              16 982                                                 00

Summa intäkter                                                       131 711 Kr                               106 668 kr

Rörelsens kostnader

Tävlings- och Licensavgifter                                 –  29 680                                        – 19 515

Lokalhyror, Liljeholmen                                          –  12 420                                          – 7 740

Bortaspel                                                                           – 2 472                                          – 6 715

Förbrukningsinventarier                                          – 49 957                                       – 45 083

Övr ext kostnader(klubbkläder mm)                  – 29 539                                          – 6 138

Summa kostnader                                                – 124 068 Kr                                  – 85 191 Kr

Årets resultat                                                              + 7 643  Kr

 

Balansrapport   AIK Bf 2018                    2018-01-01                          2018-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Plusgiro                                                                  35 232                                                 42 875

Summa tillgångar:                                      + 35 232                                             + 42 875

Eget Kapital/Skulder

Eget kapital                                                          35 232                                                 35 232

Årets vinst                                                                                                                        +   7 643

Skulder (Sv Cupen/Dam)                                                                                             – 2 600

Summa eget kapital                                  + 35 232 Kr                                       + 40 275 Kr

Kommentarer till Resultat- och Balansräkningen:  I Licens- & aktivitetsavgifter (intäkter) ligger licenser för 2018 + förbetalda licenser för 2019. Av Tävlings- och Licensavgifter (kostnader) var 7 700 kr klubbundna tävlingsavgifter (Klubb-DM x 2, Sv Cupen x 2, Veterantouren och Seriespel Div 2 och Div 4). I den posten ligger också 3 st licensövergångar á 500 kr + 2 I-Juniorlicenser (2 x 50 kr), samt Förbunds- och Distriktsavgifter. Resten är DM- och SM-starter. Kostnader och intäkter för klubbkläder utgör huvuddelen av Övr intäkter och Övr ext kostnader. Under posten Övr ext kostnader återfinns även kostnaden för Nordeakontot (1 106 kr + löpande avgifter) och en förseningsavgift till Skatteverket (1 250 kr).

 ”Vuxenverksamheten” under 2018 (25 st aktivitetsavg x 400 = 10 000 kr) kostade 12 772 kr (anmälningsavgifter till seriespel Div 2, Div 4, Sv Cupen x 2, Klubb-DM x 2, Veterantouren + resebidrag vid bortaspel). Ett minus på – 2 772 kr (varav 2 600 kr för Sv Cupen/Dam, en skuld som betalts 2019). Därtill kommer Förbundsavgift (1 500 kr) och Distriktsavgift (500 kr). Delar man dessa utgifter mellan ”Vuxen” och ”Ungdom”, är det faktiska underskottet i ”basverksamheten” på vuxensidan – 3 772 kr. Det faktiska underskottet är dock större eftersom anläggningsunderhåll, anläggningsinventarier, skatteskuld (förseningsavgift) och vuxenaktiviteter, täckts med medel från ungdomsverksamheten.

Eftersom AIK Ungdomsboule inte utgör formellt en egen sektion i AIK Bf utan är ett verksamhetsnamn, redovisas inte den ekonomiska verksamheten separat utan som bidrag på intäktssidan och som utgifter på kostnadssidan i AIK Bf:s Resultaträkning. Barn- & Ungdomsverksamhetens överskott i verksamheten, är det som även 2018 garanterat underskott i ”Vuxenverksamheten” (se ovan). Ungdomspengarna betalade för Tårtkalaset (mars), Banhyra Årsmöte/Social-KM (mars), Banhyra & smörgåstårtor/Singel-KM (sept), skyttematta + schablon, vattenslang + ban-matta Byparken, förseningsavgift till Skatteverket mm (Övr externa kostnader).

Trots minskade bidrag och ändrade bidragsregler för Idrottslyftet (som tillsammans ledde till minskade intäkter på ungdomssidan) och trots kostnadstäckning på ”vuxensidan”, gör ungdomsverksamheten ett överskott på nästan + 9 000 kr.

Sammanfattning: Omsättningen ökade under 2018 med bibehållen balans mellan intäkter och utgifter, vilket ger drygt 5 000 kr mer på föreningens konto vid årsskiftet 2018/2019 (42 875 kr), jämfört med årsskiftet 2017/2018 (35 233 kr). Föreningens omsättning har varit c:a 132 000 kr och eget kapital är vid årets utgång c:a  + 40 000 kr.

Budget AIK Bf 2019

KOSTNADER

Fasta kostnader

Nordea Föreningskonto 1 100 kr

Sv Cupen/Dam 1 500 kr

Distriktsavgift 500 kr

Förbundsavgift 1 500 kr

Spelavgift Div 3  1 000 kr

Spelavgift Div 1   2 000 kr

Spelavgift VetSerie + VetTour 1 500 kr

Klubb-DM (Öppen, V55, V65)  1 800 kr

Summa: – 10 900 kr

Rörliga kostnader

Rest skuld Sv Cupen/Dam 2018  – 2 600 kr

SPI (wifi) – 400 kr

Klubbtröjor  – 10 000 kr

Summa kostnader (jan – maj) : – 23 900 kr

INTÄKTER

Aktivitetsavgifter  (26 x 400) + 10 400 kr

Bidrag AIK (klubbtröjor)    + 10 000 kr

Stockholm Petanque Invitational  + 6 700 kr

 Summa intäkter (jan – maj): + 26 700 kr

Summa (jan – maj): + 2 800 kr

Kommentar:

Budgeten omsluter bara ”vuxenverksamheten”, eftersom osäkerheter kring samarbetet med Solna Stad gör det svårt att budgetera kostnaderna för ungdomsverksamheten. Ungdomsverksamheten bygger helt på bidragsintäkter, därför går det inte heller att säga vilka bidrag som kommer att beviljas 2019. Ungdomsverksamhetens kapital (överskott) har under 2017 och 2018 täckt kostnader och garanterat ”vuxenverksamheten”. Intäkterna från SPI gör det möjligt att 2019 fördela + 2 800 kr på ”vuxenverksamheten”, t ex kostnader vid ”bortaspel” och andra ”vuxenverksamhets”-aktiviteter utan att nagga på ungdomsverksamhetens pengar.

Revisionsberättelse för AIK Bouleförening med organisationsnummer 802460-0374, avseende verksamhetsåret2018-01-01–2018-12-31

Vid granskning av AIKBouleförenings räkenskaper för tiden 2018-01-01—2018-12-31 har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och skattekonto har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens årsberättelse uppvisats.

 Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda stadgar finns och antagna stadgar finns enligt mig icke anledning till anmärkning.

Slutsats

Jag föreslår årsmötet utifrån ovan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar samt att resultat- och balansräkning, jämte förslag om resultatdisposition fastställes av årsmötet.

Stockholm den 14 april 2019

Stefan Widenholm

Förtroendevald revisor

Förslag till Verksamhetsplan för AIK Bouleförening 2019

Ungdomsverksamhet

Arbetet med att bygga en barn- och ungdomsverksamhet fortsätter. Framgångarna har dock ett pris. Vi har kommit dithän att vi inte längre styr över fortsättningen, utan kommer att vara beroende av vad Solna Stad och berörda förvaltningar beslutar. Det är därför svårt att formulera en verksamhetsplan. Vi kan stå kvar på samma fläck eller vi kan ha bouleverksamhet i Solnas skolor i verksamhetsanpassade lokaler. Samtalen med Solna Stad fortsätter och utgången av samtalen kommer att påverka hur verksamheten kommer att se ut.

 Kommunikation, sociala medier

Kommunikation är viktigt, både internt i föreningen och externt mot omvärlden. Vi behöver därför se över AIK Bf:s digitala kommunikation: hur kommunicerar vi, kommunicerar vi på rätt sätt, kan vi kommunicera effektivare och – Vad vill vi uppnå? Tillsammans med Rickard Frank (AIK Hs), Johan Samuelsson (Septemberfilm) och Jean-Noel Henry (som arbetat med digital kommunikation), ska vi se över vår digitala kommunikation och hur vi på ett enkelt sätt kan göra den mer effektiv framförallt gentemot ungdomar. Målet är en kampanj på digitala medier för barn och ungdomar i Solna och kranskommuner, för att väcka intresse för boule och göra den naturliga kopplingen att ungdomsboule = AIK Ungdomsboule.

 Anläggningsfrågan

Behovet av en boulehall är akut, både i Solna och i Stockholmsregionen. Utan en boulehall kan inte boulesporten bedriva motions-, bredd- och ungdomsverksamhet. Vi kan inte heller erbjuda elitspelare de träningsmöjligheter som krävs för sportslig utveckling. Liljeholmshallen rivs sommaren 2020. Frågan om var AIK Bf ska kunna bedriva verksamhet under inomhussäsongen i framtiden, kommer att vara en viktig fråga under 2019.

Utbildningsbehov

Kompetens är viktigt för att garantera en bra och stabil verksamhet. AIK Bf har vuxit mycket sedan våren 2017. För att säkerställa nivån vi befinner oss på och kunna fortsätta att växa, kan inte verksamheten bedrivas ”med vänsterhanden”. Att ha idéer och vilja till att göra AIK Bouleförening till en av sveriges modernaste och bästa bouleföreningar, kräver kompetenser och en förståelse för att stärka de kompetenser som finns. Utbildningar kommer att vara viktiga 2019.

Stadgeöversyn

AIK Bf:s stadgar är från maj 2011 och behöver ses över. De speglar sin tid. Stadgeöversyn görs med jämna mellanrum även i AIK Huvudförening. Under 2019 behöver vi se över våra stadgar så att vi har bra stadgar för vår verksamhet och stadgar som stämmer överens med AIK Huvudförenings.

Klubbresa

Klubbresor är bra av två skäl: det stärker sammanhållningen och det utvecklar föreningen. Under 2019 planeras en klubbresa till Fréjus i Frankrike med studiebesök, tävlingsspel och inte minst för att få träna med tre av Frankrikes bästa spelare. Det kommer att stärka oss både som spelare och som förening. Vi har en bra kontakt med den nystartade franska elitklubben Fréjus International Pétanque och de drivande bakom klubben, som själva är en maktfaktor inom fransk pétanque. Vi har redan blivit inbjudna att som första svenska klubb delta i en av deltävlingarna i den franska PPF-turnéen, där många av världens bästa spelare deltar. Vi är på väg att skaffa oss internationella möjligheter som få andra svenska bouleföreningar har idag. Och vi är på väg att etablera oss som en intressant svensk bouleförening med franska ögon sett. Förvaltar vi det väl, kommer det att påverka AIK Bf:s utveckling positivt som förening. Vi vill ju vara en förening som ligger i framkant av svensk boule, både sportsligen och som förening.

Träningarna

För att optimera spelarutvecklingen inom AIK Bf, kommer ett förändrat träningsupplägg att vara nödvändigt. Det finns relativt gott om möjligheter till socialt spel under veckorna, varför träningarna istället bör fokusera på allt det som bygger upp spelarna: rörelseträning, teknikträning, mental träning, taktikträning.

Få svenska bouleföreningar bedriver metodisk träning. Det gör boulesporten primitiv jämfört med andra idrotter. Det gör också att vi på 2 – 3 års sikt, kan skaffa oss ett sportsligt försprång jämfört med andra klubbar. Vi vill m a o lägga en metodisk grund för förbättrad spelarutveckling, bättre spelarprestationer och därmed bättre och stabilare resultat. Det gör oss mindre beroende av och sårbara för, individuella spetsspelares klubbyten. Det gör oss också attraktiva för spelare som inte kan erbjudas bra träningar och därmed bra utveckling, i sina nuvarande föreningar.

För att klara detta, behöver vi bli fler utbildade tränare i föreningen.

 UK-policy

Ett kärt trätoämne i de allra flesta bouleföreningar, är UK-policyn. Det huvudsakliga skälet till trätorna är att ansvaret läggs på en eller ett par personer, utan att det finns en uttalad policy i föreningen som alla förstår och tycker är rimlig.

I takt med att AIK Bf växer och vi får fler lag i seriesystemet, är det viktigt att alla är överens om vart vi vill, hur vi tar oss dit och vilka principer som ska styra laguttagningarna. För precis som träningarna, styr en UK-policy motivationen för individuell utveckling. Då behöver vi en UK-policy som uppmuntrar motivationen.

Vi har redan haft en situation i AIK Bf där de som tyckte att de var duktigare och mer rutinerade, bildade en egen grupp vid sidan av föreningens verksamhet. Över tid skapar det murar och friktion, vilket leder till splittring och spelarflykt. Det gör det också svårt för styrelsen att styra verksamheten rätt när det inte fungerar. Detta är inte unikt för AIK Bf men vi har redan sett vilka konsekvenser det fick under åren 2014 – 2016, som nästan ledde till att AIK Bf måste upphöra som förening. Vi vill inte försätta oss i det läget igen.

Därför känns det naturligt att vi tillsammans, styrelse och medlemmar, tar en diskussion under 2019 för att komma fram till en UK-policy för AIK Bf som känns positiv och utvecklande.

Tävlingsverksamheten

I år uppnår vi det som var en ambition 2018 men där vi inte nådde riktigt ända fram: att åter ta plats i seriesystemet med ett Veteranlag. Med runt 30 licensierade spelare, ligger vi precis på smärtgränsen. Vi bör vara 8 st spelare i varje seriespelslag, eftersom dagarna är långa och spelare kan behöva stå över matcher för att återhämta sig. Vi måste därför kunna förlita oss på att alla vill och kommer att vara tillgängliga för spel.  Skador och sjukdomar kan vi aldrig gardera oss mot, desto viktigare att alla kan och vill spela. I år finns tillräckligt många veteranspelare, för att garantera seriespel.

Men tävlingsverksamheten är inte bara seriespelet. I maj väntar DM på Vårberg och i juli SM i Linköping. Vi vill att så många som möjligt som vill spela DM och SM också får göra det. Därför kommer styrelsen att hjälpa till att hitta medspelare till dem som inte har det.

Ett högt deltagande på DM och SM, skapar också förutsättningarna för bra laguttagningar och prestationer i seriespelet. Vi är inte ännu där att alla kan spela bra ihop med vem som helst. Men vi vet också att personliga relationer inte alltid skapar bäst möjligheter för prestationer. Social trygghet och trivsel, går inte alltid hand i hand med den trivsel och trygghet som får oss att prestera optimalt under match.

Att rotera och tävla med nya kamrater i föreningen, kan öppna för att vi upptäcker nya och bättre sidor hos oss själva som spelare. Därför är det positivt för AIK Bf som förening, om många vill tävla och göra det i nya och olika kombinationer.

Eftersom både Div 1- och Div 3-lagen är nyuppflyttade i sina divisioner, är den sportsliga målsättningen att bli ett stabilt lag i resp division.

Med ett Silver i Klubb-DM/V65 i bagaget, bör den sportsliga målsättningen för Veteranlaget vara uppflyttning till distriktsseriens Veteranserie/Div 2.

Det här är en ambitiös verksamhetsplan och tanken är inte att vi ska gå i mål på alla punkter. I en del fall handlar det om processer vi startar upp i år, men som blir verklighet först 2020/2021. Tanken är att vi bit för bit ska lära oss att börja lyfta blicken och titta längre fram än bara på det som ligger för händerna i år. Vad vill vi vara som förening om fem år? Och hur tar vi oss dit?

Verksamhetsberättelse 2018

FÖRENINGEN

AIK Bf inledde året med 24 tävlingslicenser (7 st 2017) och en stor portion framåtenergi. Framgångar i Sv Cupen/Dam och spetsförstärkningar inför Sv Cupen/Öppen, förstärkte framåtenergin. Damlagets Bronsmedaljer firades med tårtkalas samma eftermiddag, i Liljeholmshallen.

Årsmöte och Årsmötes-KM arrangerades i Liljeholmshallen den 23 mars. Jonas Almquist omvaldes till ordförande och den nya styrelsen fick följande utseende: Jonas Almquist, Krister Lindberg, Pehr Grånefors, Annelie Westin och Hans Liljecrantz. Vinnare av Årsmötes-KM blev Marcus Enbom.

De sportsliga framgångarna fortsatte under våren och sommaren (se nedan).

Under senvåren inleddes kontakter med franska elitklubben ABC Draguignan om klubbresa och samarbete. Under sensommaren lämnade ”kärnan” av ledare och spelare ABC Draguignan, för den nystartade elitklubben Fréjus International Pétanque (FIP). FIP är en samlad satsning för Passion Pétanque Française/PPF (som arrangerar ett stort antal prestigetävlingar), klottillverkaren KTK och staden Fréjus Turistråd, för att göra Fréjus till ett centrum för fransk och internationell pétanque. I och med att kontaktpersonerna hos ABC Draguignan flyttade med till FIP, var det naturligt att FIP blev en ny samarbetspartner. Samtalen ligger nu tillgrund för en planerad klubbresa 2019 med bl a träning för de franska världsmästarna och landslagsspelarna Henri LaCroix, Dylan Rocher och Stephane Robineau.

Det till sommaren planerade Single-KM flyttades till 29 sept i Liljeholmshallen. Single-KM vanns att William Wahman som förutom ära och vandringspokal, även belönades med biljetter till AIK:s nästkommande hemmamatch i fotboll.

Under hösten inleddes planeringen av tävlingen Stockholm Pétanque Invitational, en inofficiell Masterstävling för de åtta högst placerade stockholmsklubbarna i seriesystemet. Ett initiativ som mottogs med stort intresse från berörda klubbar.

Under året har även tagits beslut om en enhetlig klubbpiké, för att komma tillrätta med den oenhetliga bukett av olika fotbollströjor som använts genom åren.

 UNGDOMSVERKSAMHETEN/AIK Ungdomsboule

Barn- och Ungdomsarbetet fortsatte under 2018. AIK Bf ansvarade för Stockholmsdistriktets öppna juniorträningar i Liljeholmshallen på lördagar under våren och hösten 2018. I samband med juniorträningarna, har även ett 20-tal ungdomar provat boule. AIK Ungdomsboule har under året även medverkat vid Idrottsdagar i Stockholmsskolor.

AIK Bf gjorde ett samarbete med Tillsammans Cup, en stor och växande fotbollsturnering i Stockholm där ensamkommande flyktingbarn spelar ihop med ungdomar från medverkande fotbollsföreningar. I samband med Tillsammans Cup:s vår-kickoff, fick ett 40-tal flyktingungdomar spela boule under en lördagseftermiddag. Ett mycket uppskattat arrangemang.

Under försommaren medverkade AIK Bf även i år på Parklekarna Pampas resp Byparkens vårfester. Den stora skillnaden i Byparken jämfört med föregående år (ett 10-tal barn), var att i år deltog över 50 st barn vilket vi inte räknat med och därför inte heller dimensionerat ledarbehovet utifrån detta.

Det goda samarbetet med Solna Stad ledde till att AIK Bf som enda idrottsförening, medverkade vid det av Solna Stad arrangerade Sommarlovsfirandet i Skytteholmsparken. Drygt 200 barn provade lyckan att kasta ett klot i ett cykeldäck 6 meter bort. 75 st barn lyckades och belönades med en Piggelinglass.

Även i år arrangerade AIK Bf Sommarlovsboule i Byparken, varje mån – fre kl 15. Med stöd från Solna Stad kunde vi trycka upp affischer och informationsblad, som spreds i närområdena och i Skytteholmsparken. En annan gynnsam faktor var det varma, soliga vädret, som gjorde att många barn passerade Byparkens boulebanor på väg hem från det nyinvigda Huvudstabadet. Drygt 300 barn spontanspelade boule under sammanlagt 44 st aktivitetstillfällen.

Frånvaron av inomhusanläggning för boule i Solna (och gärna i anslutning till skolorna i centrala Solna) i kombination med ointresse från Skolförvaltningens sida, har omöjliggjort fortsatt verksamhet efter skolstarten. Mot bakgrund av den starkt positiva utvecklingen under sommaren vad gäller intresset för boule – i kombinationen de bristande förutsättningarna att bedriva och utveckla barn- och ungdomsverksamheten -, kommer AIK Bf att fortsätta samtalen med  ansvariga Kommunalråd i Solna Stad för att försöka hitta en lösning. AIK Bf äger inte lösningen på problemet, utan lösningen kan bara komma från Solna Stad. Men med de goda relationer vi har på den högsta politiska nivån, är vi försiktigt optimistiska inför en lösning som kan gynna och utveckla hela AIK Bf på köpet.

Sommaren innebar att vi fick vår första licensierade minior och junior.  AIK Bf var representerat i den nationella juniortävlingen Prins Bertils Juniorcup 2018.

SPORTSLIGT

2018 var ett framgångsrikt år även ur ett sportsligt perspektiv. AIK Bf var den enda svenska klubb som var representerad i finalspelen i både Sv Cupen/Dam och Sv Cupen/Öppen. I Sv Cupen/Dam blev det Brons och i Sv Cupen/Öppen var vi bara en vinst ifrån att slå ut regerande (och tillika blivande) Svenska Cupmästarna Coccinelle PC, Malmö.

I Klubb-DM/Öppen tog AIK Bf Silver i konkurrens med många Elit- och Div 1-klubbar.

DM resulterade i 1 st Guld, 3 st Silver och 3 st Brons.

SM i Karlstad resulterade i Brons i Trippel/Dam.

Seriespelet Div 2 Norra vanns i överlägsen stil och laget direktuppflyttas till Div 1 N 2019.

Seriespelslaget i Div 4/Stockholmsserien tog sig via kvalspel, till spel i Div 3 2019.

Spelarunderlaget för ett lag i seriespelet Div 3/Veteran, Stockholm, räckte inte till. Under 2018 spelade veteranerna istället den av Stockholmsdistriktet (StBf) arrangerade Veterantouren.

EKONOMI

AIK Bf gör ett bättre resultat 2018 än 2017. Ungdomsverksamheten är den verksamhet som genererar mest pengar och som även under 2018 täckt underskott i vuxenverksamheten. Elitframgångar i Sv Cupen/Dam och Öppen och spel i Förbundsserien, kostar pengar. Trots att AIK Bf vuxit från 7 st tävlingslicenser 1/1 -2017 till ca 30 tävlingslicenser 31/12 2018, täcker inte aktivitetsavgifterna på 400 kr/spelare de faktiska kostnader som AIK Bf har. Samtidigt är det ungdomsverksamheten och elitspelet det som väcker intresse och lockar spelare till föreningen. Styrelsen har därför av både strategiska och nödvändiga skäl, valt att under 2017 och 2018 täcka underskottet med medel från ungdomsverksamheten.

Under året har ungdomsverksamheten dessutom finansierat nödvändiga investeringar i AIK Bf:s verksamhet, för att utveckla och stärka verksamheten både föreningsmässigt och sportsligt. Skyttematta + mall, bevattningsutrustning, vårens ”tårtkalas” och höstens ”smörgåstårtor” är några av de AIK Bf-kostnader som täckts med ungdomsmedel.

Inför 2019 åligger det ett särskilt ansvar på både styrelse och myndiga medlemmar, att se till att vuxenverksamheten bär sina egna kostnader för att under kommande år generera överskott. Överskott är det som gör det möjligt för AIK Bf att arrangera sociala aktiviteter som stärker trivseln i AIK Bf och ökar samhörighetskänslan. Utan trivsel och samhörighet blir AIK Bf ingen stabil förening med växande verksamhet. Överskott behövs också för att täcka faktiska kostnader för spel i förbundsserien.

STYRELSEN

Under perioden 1/1 -18 till 31/12 2018 har det hållits sex st styrelsemöten. Styrelsen har utgjorts av Jonas Almquist (ordf), Annelie Westin, Pehr Grånefors, Krister Lindberg och Hans Liljecrantz. Adjungerad från AIK Huvudförening (AIK HS1) har varit Cecilia Giertta (t o m sept 2018) och Rickard Frank (fr o m okt 2018). Styrelsen har fördelat ansvar och arbetsuppgifter mellan sig.

Valberedningen har utgjorts av Leo Rubio (sammankallande), William Wahman och Jörgen Andersson.

Stefan Widenholm har varit AIK Bf:s revisor.

ÖVRIGT

Under 2018 har samtal förts med berörda Kommunalråd i Solna Stad om skolverksamhet och anläggningsproblematik i Solna. Samtalen har varit positiva och vi har en mycket god relation på högsta politiska nivå, liksom på förvaltningsnivå (Kultur & Fritid). Samtalen fortsätter under 2019 för att förbättra förutsättningarna för att bygga barn- och ungdomsverksamhet, något som även kommer att påverka vuxenverksamheten positivt.

AIK Bf har under 2018 varit representerade i AIK Huvudförenings Ordförandegrupp. Under året har AIK Bf deltagit i möten med Solna Stad, Stockholmsidrotten och Solna SAM (paraplyorganisation för idrottsföreningarna i Solna).

AIK Bf har varit representerade i Sv Bouleförbundets styrelse genom Jonas Almquist.

AIK Bf har varit representerade i Stockholms Bouleförbunds (StBf:s) styrelse genom Annelie Westinoch Calle Strandberg.

AIK Bf har varit representerade i Stockholms Bouleförbunds (StBf:s) Valberedning genom Jonas Almquist.

AIK Bf har två Steg 2-utbildade tränare genomJonas Almquistoch Conny Carlsson.

AIK Bf har en Nationell domare genom Conny Carlsson.

Jonas Almquist tilldelades under året Sv Bouleförbundets förtjänsttecken i Brons och utsågs av AIK:s Huvudstyrelse till Årets Ledare i AIK 2018.

VM-spelare inspirerar till Boule i skolan

Det är ingen hemlighet att allt fler barn slutar med föreningsidrott i 11 – 12-årsåldern, utan att fortsätta med idrott på annat sätt. Statistiken visar också att allt fler tonåringar på högstadiet, lever ett stillasittande liv.

Trots att styrdokumenten för grundskolan föreskriver mer daglig rörelse och idrott under skoldagen och Riksdagen satsar pengar, är det svårt för skolorna att hitta bra lösningar.

– De flesta idrotter är inte anpassade för att väcka intresse hos inaktiva högstadieelever. Och idrottslärare har redan fulla tjänster och svårt att få in fler aktiviteter utöver Idrottstimmarna. Boulen erbjuder en väldigt enkel, billig och rolig lösning där alla kan vara med, menar AIK Boules ordförande Jonas Almquist.

VM-spelaren Ali Abdi Aden lär ut boule

– Eftersom boulen tillämpar många av de kunskaper och förmågor som är prioriterade i Läroplanen för Grundskolan, blir det lätt att göra boulen till en del av skolans pedagogiska arbete.

– Ju fler elever som dras med i skolans boulespelande, desto mer får boulen även en sammanhållande och elevvårdande funktion. Bonuspoängerna staplar sig på varandra.

Men det enkla kan också vara det svåra. Det är inte alltid så lätt att se alla de fördelar som boule kan föra med sig för elevhälsan, elevvården och den pedagogiska skolvardagen. Skolbouledagen i Prins Bertils Boulehall på Djurgården den 10 mars, är ett försök att väcka elevers och skolors intresse för boule i skolan.

Diplomtagning står på programmet

– Naturligtvis vill vi få fler ungdomar att börja spela boule, säger Jonas Almquist ordförande i AIK Boule och projektledare för dagen. Men viktigare är att ge eleverna en så positiv upplevelse, att de vill fortsätta att spela boule. Inte minst om det är på skoltid. Då tar det inte tid från andra fritidsintressen.

– Och vem vill inte få in en rolig, regelbunden aktivitet i ”skolvardagen” som avbrott till det kravfyllda i skolan?

– Kan vi bland de elever som kommer, hitta de som vill fortsätta att spela boule i sin skola, kommer andra elever och andra skolor att följa efter.

Men redan nu vet arrangörerna att förutsättningarna är mycket goda för ett Skol-DM i boule i höst. Det blir i så fall det första Skol-DM som arrangerats inom boulen.

– Vi har redan fått tacka nej till ett 10-tal elever som velat vara med på skolbouledagen, för att vi inte har möjlighet att ta emot fler elever den här dagen.

– Så jag är ganska övertygad om att det här kommer att sprida sig och väcka nyfikenhet på skolorna runt om i Stockholm. Tonåringar pratar med varandra och det som är roligt sprider sig.

Medlemmar i nio olika bouleklubbar i Stockholm, samarbetar i arrangemanget med Skolbouledagen den 10 mars. Nyfikna kan leta upp ’Svensk Boule’ på Facebook och följa webbsändningen från Prins Bertils Boulehall, den dagen. Sändningarna börjar kl 11. Där kommer man även att få information om hur man kan få boule till den egna skolan.

– Det här är inget rekryteringsarrangemang för någon enskild klubb. Det här är ett sätt att visa elever och skolor vad vi i Stockholmsklubbarna kan erbjuda skolorna, vad vi kan hjälpa dem med för att komma igång på deras skolor.

Silver i Klubb-DM för AIK-veteraner/+65 år

När 80% av Sveriges boulespelare med tävlingslicens är 55 år eller äldre, går AIK Bouleförening på tvären. Sedan omstarten 2017 har AIK Boule vuxit snabbt och majoriteten av de tävlande är under 55 år. Ett på sitt sätt angenämt bekymmer, men ändock ett bekymmer. De få veteraner som finns i AIK Bf har inte kunnat ta plats i veteranernas seriesystem och därför kommit i kläm.

Men eftersom Klubb-DM inte kräver lika många spelare som det krävs i seriesystemet, kunde AIK Bf med en snabbvärvning av Solna-bon och AIK:aren Liselotte Boström få ihop ett lag till Klubb-DM/V65 mindre än två veckor innan spel.

Och i Klubb-DM kunde veteranerna visa sin klass. Stockholm har flera lag i VeteranElitserien och Veteranseriens Div 1. En del av spelarna har elit- och landslagsförflutet i Öppen Klass. Men det skrämde inte AIK:s +65-veteraner, som på vägen till finalen bl a slog ut förra årets guldmedaljörer BSJ.

Mötena avgjordes i bäst av tre matcher och spelades i form av Dubbel, MixedDubbel och single. Efter seger i Dubbeln mot Boo SK men förlust i MxDubbeln, var AIK bara två poäng ifrån att ändå knipa guldet i årets Klubb-DM/V65 genom en vinst i singeln. Det var oerhört jämnt fram till 11-11 innan Boo SK kunde avgöra och vinna singeln med 13-11 och därmed också finalen.

Alldeles oavsett, var det ett gäng mycket nöjda Gnagare. Och Silvret bådar gott inför debuten i Seriespelet/Veteran, om några månader.

Men redan nu till helgen är det dags för Klubb-DM/V55, med mycket meriterat motstånd. Och om en månad är det dags för Klubb-DM/Öppen Klass, där AIK ska försvara sitt Silver från förra året.

Vi säger Grattis! till AIK Boule/V65 och håller tummarna för ädla medaljer i de två återstående Klubb-DM klasserna.

Ett spännande 2019 väntar AIK Bouleförening

2018 har varit ett bra år. Brons i Sv Cupen/Dam, en match från att slå ut Sv Cupmästarna Coccinelle i Sv Cupen/Öppens finalspel, brons i Damtrippeln på SM + alla framgångar under DM med 1 Guld, 4 Silver och 3 Brons där Silver i Klubb-DM/Öppen väger tungt för en Div 2-klubb i ett distrikt med flera lag både i Elitserie och Div 1. Representationslaget vann Div 2 Norra övertygande och spelar i Div 1 Norra kommande säsong. Andralaget gjorde en utmärkt säsong i Div 4 och spelar i Div 3 2019. 6 spelare tog sig in på Sverigerankingen Topp 100, 3 spelare på Damrankingens Topp 16. Enda avbräcket var att vi inte fick ihop till ett veteranlag, men förhoppningarna finns inför 2019.

Vi tog även i år hand om distriktets Öppna Juniorträningar, varje lördag under inomhussäsongen. Vi hade över 300 Solnabarn som spelade eller provade boule under sommarlovet. Vi ingår i VIDA-projektet, som är ett integrationsprojekt för vuxna som drivs av Länsarbetsnämnden i Solna-Sundbyberg. I samarbete med fotbollsevenemanget Tillsammans Cup, hade vi Prova på-dag med ca 60 ensamkommande flyktingbarn. Vi har haft bouleaktiviteter på allt från parklekar till gymnasieskolor. Vi har haft ett nära samarbete med Stockholmsidrotten (Riksidrottsförbundets stockholmsdistrikt). Och vi var den enda medverkande idrottsföreningen, när Solna Stad arrangerade skolavslutningsfest i Skytteholmsparken i juni.

Vi fick 3 st juniorer och en fjärde som ansluter vid årsskiftet. Vår sistaårs-junior Eric Jonsson är 6:a på den svenska Juniorrankingen 2018, före juniorlandslagsspelare som Lucas Rudin, Sebbe Kallionpää och Fride Olsén. Riktigt roligt med tanke på att han bara spelat boule i tre år och först senaste halvåret på allvar. Han hade inte ens egna klot när han kom till AIK på sensommaren…

Nyåret 2017 inleddes med 7 st aktiva licenser, nedflyttning till Div 2 och ett stort frågetecken kring fortsatt verksamhet. Nyåret 2019 inleds med ca 30 st tävlingslicenser, varav drygt 65% är juniorer och seniorspelare i Öppen klass. Extra kul med tanke på att situationen är den omvända i Sv Bouleförbundet, där veteranspelare (+ 55 år) utgör 80% av tävlingslicenserna. Det bådar gott för AIK Boules framtid och målet att nå Elitserien.

Det har varit ett år med mycket och hårt arbete, men som skapat goda förutsättningar för 2019 och kommande år. Föreningsverksamhet är som idrottande – Jobbar man rätt och fokuserat, kommer resultaten förr eller senare.

Men behovet av en inomhuslokal är skriande. Det skulle ge en ketchupeffekt på barn- och ungdomssidan. Över 300 Solnabarn i lågstadieåldern under tre sommarmånader, är lika många som AIK Fotbolls Knatteskola har i samma åldrar. Att inte ha en inomhuslokal där man kan fortsätta verksamheten när skolorna börjat, begränsar högst påtagligt förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna bygga en barn- och ungdomsverksamhet. Vi har visat Solna Stad att intresset och förutsättningarna finns bland Solnas unga. Nu ligger bollen hos Solna Stad. I februari vet vi om Solna Stad är beredda att lösa situationen, så att vi kan ta nästa steg. Eller om det är lönlöst att ens försöka bygga en barn- och ungdomsverksamhet, om det inte finns någonstans att bedriva verksamhet under skolåret.

2019 kan bli ett både spännande och avgörande år för AIK Boule, på många sätt.

Inför årets sista dag vill AIK Bf tacka AIK, AIK U-fotboll, Stockholmsidrotten, Sv Bouleförbundet, Stockholms Bouleförbund (StBf), bouleföreningar och spelare vi mött under året, och inte minst Solna Stad för ett gott samarbete 2018. Vi ser fram mot ett lika gott samarbete 2019.

Jonas Almquist, Ordf AIK Boule/AIK Ungdomsboule

Tio år med AIK Boule 2008 – 2018

 

Under hela sommaren 2008 kunde man läsa en notis på AIK:s hemsida, där boulespelare med AIK-hjärta kunde anmäla sitt intresse för att starta upp en bouleverksamhet i AIK. Ett 25-tal intresserade nappade på notisen.

Den 23 sept 2008 kallades till möte på AIK:s kansli på Råsunda, ett möte som lockade ett 15-tal intresserade. Interimföreningen AIK Boule bildades och i diskussionsprotokollet kan vi läsa:

”Ambitionen är att bli sektion inom huvudföreningen AIK, så att de som vill tävlings- och seriespela för AIK Boule kan få licens att delta i av Sv Bouleförbundet sanktionerad verksamhet. Diskussioner förs med AIK:s huvudstyrelse och ordförande Stefan Widenholm har visat stort intresse för AIK Boule. Idag erbjuder ju inte AIK någon verksamhet eller aktivitet där medlemmar kan mötas över specialföreningsgränserna. Vi och Stefan tror att boule (precis som bordtennisen under 1930 – 50-talet i AIK) är den perfekta aktiviteten för alla inom AIK och där alla kan vara med; en billig idrottsaktivitet med låg skaderisk som kan stärka klubbkänslan och skapa positiv goodwill.

Redan om mindre än två veckor, arrangerar AIK Boule sin första aktivitet: AIK:s Boulefest i Rålambshovsparken, söndagen den 5 oktober kl 13. Boulefesten är öppen för alla bouleintresserade AIK-medlemmar, så sprid informationen och glöm inte egna klot.”

Men söndagen den 5 oktober var en kall dag med hällande regn. Trots detta mötte 8 st tappra boulespelare upp för att spela de första matcherna i AIK Boules hitsoria.

8 st glada bouleentusiaster i kyla och hällande regn. Längst till vänster ser vi Sven Antonsson, blivande ordförande i AIK Bouleförening, och bakom kameran nuvarande ordföranden Jonas Almquist.

En dryg vecka senare, den 14 oktober, började Jonas Almquist och Sven Antonsson författa en motion till AIK:s årsmöte om bildande av Boulesektion inom AIK.

Motvilligheten hos AIK:s Huvudstyrelse för att bilda nya sektioner var dock stor, och förankringsarbetet för motionen var inte det bästa. Motionen röstades ned på årsmötet 2009.

Skam den som ger sig. Redan till årsmötet 2010, väcktes motionen på nytt men denna gång med skriftlig tillstyrkan från både Kamratföreningen Gamla AIK:are och AIK-Ringen – AIK:s två veteranföreningar och med stort inflytande i AIK.

Motionen bifölls av årsmötet med erfoderlig majoritet, för att lika snabbt stoppas sedan invändningar gjorts om att beslutet inte tagits på stadgeenligt sätt. Invändningarna visade sig vara felaktiga och föranledde att det kallades till ett Extra Medlemsmöte för att fatta ett korrekt beslut kring motionen. På mötet som hölls på Restaurant Råsunda på Fotbollstadions östra läktare, fattades beslut med stor majoritet för att ta upp Boule som ny idrott i AIK.

Ett par månader senare, den 3 maj 2011 på City Boule i Stockholm, kunde så AIK Bouleförening bildas som egen specialidrottsförening inom AIK. Ett par veckor senare genomförde AIK Boule sin första träning, på boulebanorna vid Byparkens parklek i Huvudsta, Solna. Och i mitten av juni, kunde AIK Boule debutera i seriesystemet. En ny resa hade börjat i AIK:s historia.

Ett historiskt ögonblick: Tanja Westin, Annelie Westin och Marie Brandén tar Brons på SM i Karlstad 2018 i Dam-Trippeln. AIK Boules första SM-medaljer i seniorklassen. Men redan ett par månader tidigare hade de tagit AIK Boules första medaljer i Svenska Cupen Dam (även då Brons).